Община Сунгурларе глобена със 60 000 лв. заради липса на депо за отпадъци

Глоби за 256 400 лв. са наложени от РИОСВ през август

Община Сунгурларе е глобена с 60 000 лв. за незаплащане на такси за месечни отчисления за липсата на депо по Закона за управление на отпадъците. Това е най-голямата наложена санкция от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас през август, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Другата голяма глоба от 50 000 лв. е за столичната фирма "Тели Ресайклинг БГ" за извършен незаконен трансграничен превоз на опасни отпадъци. Тя е наложена от РИОСВ в Благоевград.

Експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършили 1709 проверки на 1527 обекта през август. Издадени са 686 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 75 актове и са издадени 74 наказателни постановления на обща стойност 256 400 лв.

За замърсяване на околната среда над допустимите норми и за неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 28 глоби, като постъпленията възлизат 356 947 лв.

РИОСВ в Пловдив е глобило с по 7000 лв. русенската фирма "Екон – 91" за неправилно съхранение на отпадъците и "То и Ко Партс" за третиране на отпадъци без необходимото разрешение.

РИОСВ във Варна са наложили три месечни санкции за превишаване нормите за допустими емисии на азотни оксиди изпускани в атмосферния въздух. Те са на държавната фирма "Булгартрансгаз" за работата на компресорна станция в Провадия на обща стойност 3728 лв.

РИОСВ в Плевен е санкционирано "Лукойл България" с 6000 лв. за неподдържане на техническо досие на хладилните и климатичните инсталации на бензиностанция в Плевен и неизвършени проверки за херметичност след ремонти на климатичните инсталации в бензиностанция в Тетевен.

За констатирано превишение на нормите за шум в околната среда, от РИОСВ в Пловдив е издадено наказателно постановление за 2000 лв., на "Дружба Стъкларски Заводи" за производствена площадка в Пловдив.

За превишения на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчни води, зауствани в повърхностни водни обекти от РИОСВ в Пловдив са наложили месечна санкция от 4667 лв. на "Галус-2004", а "Оберьостерайхише Биодизел България" е глобено с 2000 лв. от РИОСВ в Русе.

За заустване на отпадъчни води без издадено разрешително от РИОСВ в Пловдив и Русе са глобени с по 5000 лв. "Аладин фуудс" и "Булмилк-2010", мандра в село Ветово, а от РИОСВ в Перник е съставен акт на "Серена" в село Слокощица в община Кюстендил.

С по 10 000 лв., за неизпълнени условия от комплексни разрешителни, са санкционирани "Дружба Стъкларски Заводи" от РИОСВ-Пловдив, "Ново стъкло" в Нови пазар и "Чугунена арматура България" във Враца, производствена площадка Попово от РИОСВ-Шумен и "Лукойл Нефтохим Бургас" от РИОСВ-Бургас.

От регионалните инспекции в Бургас и Плевен са наложени глоби на две физически лица, от по 2000 лв., за отглеждане на екземпляр от вида "Зелена морска котка" от разред "Примати" без документи за произход.

РИОСВ в Бургас е санкционирала "Венис Марина" и "Венис" с 2000 лв. за навлизане с лодка в устието на река Ропотамо, без разрешение по Закона за защитените територии.

Споделяне

Още от Бизнес