Общини финансират с такса смет други разходи

В 23 общини с приходи от таксата за битови отпадъци са се финансирали разходи, които не са свързани с дейностите по чистотата, констатира доклад на Сметната палата за законосъобразността на определянето, събирането, разходването и отчитането на средствата от таксата за битови отпадъци за 2004 г. Одитът, който бе публикуван във вторник, е проучил и приемането на план-сметките за разходите за дейностите по чистотата за 2005 година в общините.

По-голям размер на такса смет от разчетите за необходимите разходи за дейностите по чистотата, са определили 26 общини в план-сметките си. Постъпилите приходи от таксата за битови отпадъци са разходени по предназначение в 241 общини.

От Сметната палата констатират, че в Закона за местните данъци и такси липсва ясен регламент за целевото разходване на парите, събирани от такса смет. Това създава условия приходите от налога за битовите отпадъци да не се разходват за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, за обезвреждане на депа за битови отпадъци или за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, се посочва в доклада на одитната институция.

Законът не съдържа изричен текст, определящ органа, който следва да одобри план-сметката, е записано в доклада. В резултат на това в 23 на сто от общините в България план-сметките не са одобрени от общинските съвети, а в 5 на сто са одобрени от кметовете на общините, сочи проверката на Сметната палата.

Организирането и изпълнението на дейностите, свързани с битовите отпадъци, са регламентирани в приети от общинските съвети наредби, с изключение на Джебел и Борино, в които не са изпълнени разпоредбите от ЗМДТ, пише в одитния доклад. В наредбите на общините Златица, Костенец и Пирдоп не са определени границите на районите и вида на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване, сочи проверката.

В Долна баня, Златица, Костенец, Пирдоп, Велико Търново и Сухиндол не е извършена актуализация, свързана с промените в ЗМДТ. В наредбите на общинските съвети в Годеч и Своге са приети текстове, които дават възможност приходите от местни такси да се събират от търговски дружества със сто процента общинско участие, което не е в съответствие с изискванията на Закона за местните данъци и такси, показва още проверката на Сметната палата. В Годеч, Добрич, Златица, Костенец, Пирдоп и Тервел е нарушена и разпоредба от Закона за местните данъци и такси, според която през годината не трябва да се променя размерът на таксата за битови отпадъци.

С решения на общинските съвети на 204 общини са приети план-сметки за необходимите разходи за дейностите, свързани с битовите отпадъци за 2004 година, а не са одобрени план-сметките за разходите в 60 общини.  За 2005 година от общинските съвети не са одобрени план-сметките за необходимите разходи за дейностите, свързани с битовите отпадъци на 48 общини, се посочва в доклада на Сметната палата.

Споделяне

Още от България