Общинските съвети стават гарант за парковете и градинките

Общинските съвети ще приемат подробни устройствени планове за парковете и зелените градинки, реши парламентът, който приема на второ четене текстове от промените в Закона за устройство на територията. Това ще важи за всички паркове и градини, независимо от големината им.

Депутатите приеха, че в подробните устройствени планове задължително ще присъства и план-схема за разполагане на подвижни обекти и рекламни съоръжения.

Само техническата инфраструктура, обслужваща зелените площи, ще се застроява без промяна на предназначението на съответния терен, решиха още депутатите. По предложение на ОДС отпадна възможността в парковете и градинките да се строят спортно-атракционни съоръжения и детски площадки, без за това да е необходима промяна в устройствения план, която също минава през общинския съвет.

Не беше прието и предложението без промяна в плана на озеленените площи да се застрояват рекламно-информационни центрове за обслужване на посетители.

Вчера депутатите решиха, че върху озеленените площи могат да бъдат строени само по-малки спортни съоръжения, а промяна в предназначението на зелените площи може да става само след обществено обсъждане.

Кметът на общината е отговорен за създаването и регулярното актуализиране на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината, гласува още парламентът. Достъпът до информация в регистъра ще се осъществява по Закона за достъп до обществената информация.

Преди законът да стигне до пленарна зала, неправителствени организации алармираха депутатите и посланика на САЩ у нас Джеймс Пардю, че непрозрачно столичната община променя предназначението на паркове и зелени площи в ущърб на кварталите. Посочено бе, че парковете и градините са пълни с капанчета, бирарии или се превръщат в паркинги.

След като депутатите не реагираха веднага, посланик Пардю написа писмо до кмета Софиянски и настоя да се сложи край на непрозрачното променяне на предназначението на зелените площи.

Народните представители днес решиха още, че в кварталите и в големите урегулирани поземлени имоти застрояването може да бъде комплексно, с разполагане на групи от сгради с различно предназначение. В съществуващите жилищни комплекси отстоянията между новопредвидените сгради и наличните блокове ще се определят по правилата за комплексно застрояване, без да се спазват изискванията за разстояние на сградите до страничната граница и до границата до дъното на урегулирания поземлен имот. Плътността и интензивността на застрояване в такива имоти не може да надвишава определените с плана параметри за съответната устройствена зона при спазване на показателите и за отделните квартали в зоната.

Отново общинският съвет, след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата, ще определя с наредба реда за поставяне на рекламни или информационни елементи върху паметници на културата - недвижими имоти, решиха още депутатите.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: