Обявен е търгът за компресорните станции за Турски поток

Обявен е търгът за компресорните станции за Турски поток

"Булгартрансгаз" обяви в четвъртък обществената поръчка за двете компресорни станции за Турски поток.

Наименованието на процедурите е "Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап "КС "Расово" и етап "КС "Нова Провадия" към обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница".

Основните дейности, включени в обществената поръчка, предвиждат изработване на инвестиционен проект, доставка на материали и оборудване и строително-монтажно работи.

За КС "Расово" ще бъдат инсталирани 3 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) с номинална мощност 12 MW всеки. За КС "Нова Провадия" се предвиждат 4 броя ГТКА с номинална мощност 10 MW всеки.

За да бъдат свързани новите компресорни станции с газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз", ще бъдат проектирани и изградени входящи и изходящи шлейфи и оптична кабелна линия, а за присъединяването им към мрежите на техническата инфраструктура – проектиране и изграждане на пътни връзки, електрозахранване, водоснабдяване и канализация и др.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 351 635 657.46 лева без ДДС (триста петдесет и един милиона шестстотин тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки).

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена", съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, показател свързан с работата на газотрубинните двигатели, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 10-ти юни 2019 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес