Одобрени са ваучерите за медиците и помощите за ученици в 8 клас

Одобрени са ваучерите за медиците и помощите за ученици в 8 клас

Парламентът окончателно одобри туристическите ваучери на стойност 210 лв. за служителите на първа линия в борбата с Covid-19, а също и еднократната помощ от 250 лв. на учениците, които ще бъдат в 8 клас през учебната 2020/2021 г. Това стана по време на второто четене на промените в Закона за ДДС.

Служителите на първа линия в борбата с COVID-19 ще могат да ползват ваучери за почивка на стойност 210 лв. в срок до 31 ноември 2021 г.

Ваучерите ще важат за вътрешността на страната и ще могат да се ползват през времето на отпуск на лицето за не по-малко от 7 нощувки в обекти или категоризирани или регистрирани места за настаняване. Предимство се поставя на обектите на дружествата, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, собственост на държавата, и почивните станции на министерствата.

От мярката могат да се възползват лекари, медицински специалисти в лечебните заведения, служителите от регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, Националният център по заразни и паразитни болести, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на труда и социалната политика и Националното тол управление, които пряко осъществяват дейности, свързани с борба и превенция на разпространението на Covid-19. Кръгът от правоимащи лица ще се определя от ресорните министри писмено в заповед за всяко от министерствата.

Помощта ще се изплаща авансово в 14-дневен срок преди ползването ѝ въз основа на издадената заповед.

При установяване на нарушение сумата ще се възстановява от лицето, включително чрез удържане от възнаграждението му. Предвижда се редът за ползването на помощта в обектите и местата за настаняване да се определи с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма и министъра на здравеопазването.

Другото подпомагане, което одобриха депутатите, е еднократна помощ за покриване на част от разходите за началото на учебната 2020/2021 година. Освен първокласниците, по изключение тази година подпомагане ще получат и семействата на 8-класниците със средномесечен доход на член от семейството до 450 лв.

Условието е ученикът да е записан в 8 клас в държавно или общинско училище за учебната 2020/2021 г., да живее постоянно в страната и да не е настанен за отглеждане извън семейството.

Размерът и редът за отпускането и изплащането на помощта ще се определят от Министерски съвет.

Помощта ще се предоставя независимо от дохода на семейството за деца с трайни увреждания, за деца с един жив родител или настанени в семейства на роднини и/или близки и приемни семейства.

Предвижда се сумата да се изплаща на два пъти, като 50% се изплащат след влизането в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Ако ученикът допусне 5 отсъствия в рамките на месец или не постъпи в училище без уважителни здравословни причини през втория учебен срок, отпусканите средства ще се възстановяват.

Споделяне

Още от Бизнес