Окончателните данни за БВП за 2011 г. сочат ръст от 1.8%

През 2011 г. произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 75 308 млн. лв. по текущи цени, показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в сряда.

Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е увеличил с 1.8 на сто спрямо предната година.

На човек от населението се падат 10 115 лв. от стойностния обем на показателя. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 38 504 млн. евро, като на човек от населението се падат 5 172 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през 2011 г. е 65 174 млн. лв. по текущи цени.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с един процентен пункт през 2011 г. спрямо предходната година и достига до 30.5 на сто.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 64.1 на сто, което е с 1.5 процентни пункта по-малко спрямо предходната година.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката достига до 5.4 на сто, което е с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с 2010 г.

За индивидуално потребление на населението през 2011 г. са изразходвани 70.3 на сто от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал ) формират 21.5 на сто от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

През 2011 г. спрямо предходната година брутната добавена стойност нараства с 2.1 на сто, като динамиката ѝ се определя основно от регистрирания ръст в добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 8.4 на сто; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 5.7 на сто; създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 2.6 на сто.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж бележат износът на стоки и услуги - с 12.3 на сто, и индивидуалното потребление - с 1.7 на сто. Бруто образуването в основен капитал бележи спад с 6.5 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес