С искане до Конституционния съд

Омбудсманът оспорва забраната на чужденци длъжници да напускат страната

Константин Пенчев. Сн. БГНЕС

Омбудсманът на България Константин Пенчев атакува пред Конституционния съд (КС) текстове от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), според които чужденец не може да напуска страната, ако има задължения над 5000 лева към български юридически или физически лица.

Според омбудсмана "аналогични (рестриктивни) разпоредби по отношение на български граждани се съдържаха в Закона за българските лични документи и Конституционният съд ги обяви за противоконституционни с решение № 2/31.03.2011 г.".

"КС приема, че оспорените норми не са съобразени с принципа на пропорционалност и излизат извън позволените рамки на чл. 35, ал. 1 на конституцията. Според основния закон всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани", продължава в мотивите си омбудсманът.

"Съдът посочва, че удовлетворяването на надлежно установените публични и частни задължения трябва преди всичко да се обезпечи чрез ефективно, бързо проведено изпълнително производство, насочено не към самоцелно санкциониране на личността на длъжника, а най-вече към издирване на негово секвестируемо имущество и прехвърлянето му до размера на установеното парично вземане в патримониума на съответния кредитор", пише още омбудсманът.

В искането си до КС той пише още: "Съгласно чл. 26, ал. 2 от конституцията, чужденците, които пребивават в страната, имат всички права и задължения по конституция, с изключение на правата и задълженията, за които конституцията и законите изискват българско гражданство".

"Намирам, че нормативна уредба, която допуска прилагането на аналогична принудителна административна мярка, установена за противоконституционна относно българските граждани, по отношение на чужденци, пребиваващи в Република България, противоречи на основния закон", казва още омбудсманът.

Споделяне

Още от България