Онлайн платформа ще следи продажбата на пестициди

Онлайн платформа ще следи продажбата на пестициди

Уеб базирана платформа ще проследява движението на пестицидите и други продуктите за растителна защита от производителя или вносителя до крайния потребител. Платформата ще се администрира и поддържа от Българска агенция по безопасност на храните, става ясно от проект на Наредбата за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, публикувана за обществено обсъждане.

"Създаването и поддържането на платформата цели подобряване на проследяемостта и контрола върху произведените и внесените в Република България препарати за растителна защита, търговията с тях, употребата им в растителната защита и спазването на карантинните срокове", се посочва в мотивите.

В платформата ще се отразяват също проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

С наредбата се предлага още при употребата на пестициди върху земеделски площи да се спазват отстояния от населените места, в зависимост от посоката на вятъра и вида на използваната техника.

Любопитен детайл е, че превозът на третираните семена ще се извършва само в специални чували, които не се използват повторно. Обработването на семена за посев с препарати да се извършва в специализирани обекти или на площадки с контролиран достъп.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне и депониране на празните опаковки от продуктите, става още ясно от наредбата.

Земеделските стопани и професионалните потребители на препарати ще са длъжни да водят записи за всяка употреба, биологични агенти и торове.

Данните се вписват в "Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене" по образец, утвърден от изпълнителния директор и публикуван на интернет страницата на БАБХ.

С наредбата се предоставя възможност Дневникът да се води както на хартиен, така и на електронен носител, като при необходимост земеделските стопани предоставят на контролните органи.

Споделяне

Още от Бизнес