За проблема са сезирани всички държавни органи, ЕК и чуждите посолства

Отлив на инвестиции от страната заради промените в закона за земеделските земи

Бизнесът предупреждава за фалити на чужди фирми със земя у нас

Отлив на инвестиции от страната заради промените в закона за земеделските земи

Отлив на инвестиции от страната и фалите на чужди компании, които притежават земя, ще предизвикат промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Това предупредиха бизнес организации, които са сезирали за проблема всички български институции, Европейската комисия и представителите на чуждите дипломатически мисии у нас.

Причината е, че новите разпоредби и глобите за неизпълнение в ЗСПЗЗ създават непреодолим проблем пред публичните дружества, регистрирани на Българската фондова борса (БФБ) заради изискването офшорни компании, да нямат право да притежават земя у нас.

Това ще доведе до намаляване на броя на публичните дружества, които се търгуват на борсата, и до ограничаване на възможностите на българския бизнес за свободно набиране на средства през капиталовия пазар.

Подобно действие ще подкопае доверието на инвеститорите към българските институции и ще доведе до трайното им оттегляне от страната.

Опасни и с дългосрочен негативен ефект за инвестиционния климат в България, фиска и гражданите са загубите, които ще понесат пенсионно-осигурителните дружества, които традиционно инвестират част от средствата си в акции на публични дружества търгувани на българската борса.

В момент, в който България страда от намаляващи преки чужди инвестиции и взима заеми, дългосрочният инвестиционен ресурс на българските пенсионни дружества ще бъде принудително насочен към чужди ценни книжа.

Това пишат в писмо Българската стопанска камара, БФБ, АИКБ, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, КРИБ, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) и други организации.

Проблемът

Проблемът идва от ограниченията, които се пораждат от новите разпоредби на закона и приетите в средата на февруари глоби за лицата, нарушили нормите.

Приетите изменения в ЗСПЗЗ забраняват притежаването на земеделски земи от търговски дружества, чиито съдружници или акционери са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или са физически или юридически лица от страни извън ЕС.

Глобите, които застрашават бизнеса, са в размер на 100 лв./декар от притежаваната земя, а при повторно нарушение санкцията е в троен размер.

Проблемът за публичните дружества произлиза от факта, че в текстовете на цитираните разпоредби не е отчетена една съществена особеност на този тип търговски дружества – техните акции са свободно прехвърляеми по силата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Самото публично дружество, включително неговите управляващи или контролиращи лица, няма възможност да проверява и осъществява каквато и да е форма на контрол върху търговията с емитираните от него акции, а също така и върху лицата, придобиващи или прехвърлящи тези акции.

Световната практика

Тази особеност не е частна българска практика, а е международен стандарт, залегнал директно в законови и подзаконови регламенти във всички страни със съществуващи регулирани пазари на ценни книжа.

Свободното прехвърляне на акциите на публичните дружества е залегнало и в европейското законодателство, като то е задължителна предпоставка за развитието на регулирани пазари на финансови инструменти - съвременните фондови борси и техните алтернативи.

Следователно, не е възможно съществуването на съвременен регулиран пазар на финансови инструменти, ако съществуват ограничения, свързани с придобиването на право на собственост върху тези инструменти, в частност - акциите на публичните дружества.

Исканията

Организациите, подписали писмото, настояват ограниченията в ЗСПЗЗ да не се прилагат за публични дружества, чиито акции се търгуват на регулиран пазар в държава-членка на ЕС или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Ограниченията да не се прилагат и когато дружествата и техните акционери са разкрили изискуемата информация, в т.ч. за дялово участие по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и действащото в България законодателство.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?