Отменен е избор на изпълнител на проект за ремонт на жп пътя Волуяк-Перник

Отменен е избор на изпълнител на проект за ремонт на жп пътя Волуяк-Перник

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на генералния директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура” за избора на консорциума "В.Х.П. Проект 2014” да изработи техническия проект за рехабилитацията на железопътната отсечка "Волуяк – Храбърско – Перник".

Причината е, че в комисията, оценила предложенията на победителя и другия кандидат - обединение "Рутекс – Аксиона“, не е имало експерти с квалификация и опит по изготвяне на проектни проучвания, кадастрални карти и технически проекти в областта на железопътната инфраструктура, каквито са основните дейности по поръчката. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците и най-вече техническите оферти, обясниха от КЗК.

Отделно антимонополният орган установил, че консорциум "В.Х.П. Проект 2014” не е доказал, че отговаря на минималните изисквания на възложителя за технически, икономически и финансови възможности, тъй като не е представил валидна застрахователна полица за професионална отговорност.

Също така, посоченият от "В.Х.П. Проект 2014” ключов експерт "Железен път” не е доказал, че отговаря на условието на възложителя да притежава минимум 8 години опит в проектирането на железопътна инфраструктура.

Затова КЗК връща процедурата на етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществената поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Рехабилитацията на отсечката Волуяк – Храбърско – Перник" ще се прави с пари от еврофондовете и оперативна програма "Транспрот" 2007-2013 г и е част от проекта "Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа”.

Консорциум "В.Х.П. Проект 2014“ предложи да изготви техническия проект за ремонта на участъка срещу 1 616 500 лева без ДДС, а офертата на обединение "Рутекс – Аксиона“ бе 1.747 млн. лв. без ДДС.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?