Пълна защита за дюните между Ахелой и Несебър

Поречието на Янтра става забранена зона за вятърни перки и фотоволтаици

Пълна защита за дюните между Ахелой и Несебър

Въвежда се пълна защита за пясъчните дюни по черноморското крайбрежие между Ахелой и Несебър от строежи на сушата и на морското дъно от изграждане на изкуствени рифове, както и забрана за траленето в тази район. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева е издала заповед за обявяването на зоната "Ахелой-Равда-Несебър“ http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# за защитена. Така тя влиза в списъка на европейската екомрежа НАТУРА 2000 и защитата обхваща близо 40 хил. дка в района, от които над 31 кв. км са морско пространство.

С друга заповед за защитена зона е обявено и поречието http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# на река Янтра, минаващо през редица общини и обща площ на закрила от 139 хил. дка, върху които ще е забранено поставянето на вятърни перки и слънчеви панели и редица други ограничения. То също става част от НАТУРА 2000.

Предмет на опазването в защитената зона "Ахелой-Равда-Несебър“ са постоянни морски и сухоземни природни местообитания, включително дюнни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са извършването на строежи, промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване. Забранено е паркиране, както и карането на автомобили, освен по установените пътища.

Пясъчните дюни край Несебър неведнъж са били обект на инвестиционни апетити през годините и опитите за застрояването им са неизменно свързани със скандала.

Последно през март 2016 г. Върховният административен съд окончателно реши, че в местността "Кокало", намираща се в зоната "Ахелой, Равда, Несебър" не може да се строи  https://www.mediapool.bg/sadat-okonchatelno-sprya-zastroyavaneto-na-dyunite-krai-nesebar-news246824.html. Тогава дори бе образувано производство срещу бивш директор на Регионалната екоинспекция в Бургас, който е извършил тежко нарушение, давайки разрешително за строеж.

В защитената зона "Река Янтра“ се опазват сухоземни и сладководни природни местообитания, както и редица видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са разораване и залесяване на поляни и други естествени открити пространства в горските територии, промени в хидрологичния режим на водозависими природни местообитания, реализиране на нови ВЕЦ, както и на нови фотоволтаици и ветрогенератори извън урбанизирани територии.

Въведените със заповедите ограничения са задължителни за изпълнение, а нарушителите се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие, съобщиха от екоминистерството.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?