Парите за болниците все повече ще зависят от резултатите от лечението

Рейтинги и похвати от застраховането влизат в новата система, по която ще се плаща

Парите за болниците все повече ще зависят от резултатите от лечението

Реформата в болниците ще продължи с промяна на финансирането им, като получаваните от тях пари все повече ще бъдат обвързани с качеството на медицинската помощ, резултатите от лечението, удовлетвореността на пациентите. Това става ясно от проект на здравната стратегия и план за действие към нея до 2020 година, публикувани от здравното министерство за обществено обсъждане. През 2017 година трябва да бъде създадена нова методология за плащане на болниците и да бъде прието необходимото законодателство за регламентирането ѝ. През следващите години трябва да се осигури технологичен и административен капацитет за прилагането ѝ до 2020 г.

Междувременно през 2016 и 2017 година ще бъде разработена система за оценка на резултатите от болничните дейности.

През 2017 година ще бъде създадена и бонус-малус система за заплащане на медицинските дейности в болниците на базата на резултатите. Така подобно на бонус-малус системата при застраховката “Гражданска отговорност“, където изрядните шофьори получават отстъпки, а нарушителите плащат повече, изрядните болници ще бъдат поощрявани. Все още не е ясно на базата на какви критерии ще става това, но вероятно ще се гледат показатели като смъртност, рехоспитализации, съобразени с потока от пациенти и тежестта на лекуваните случаи.

По данни на Световната банка 40% от пациентите у нас са приемани в болница

повече от веднъж в годината, което говори за лошо качество на здравната услуга.

Рейтинг на болниците и проучване на удовлетвореността на пациентите

В законодателството вече залегна оценка за удовлетвореността на пациентите от оказаното им лечение. Тя трябва да започне да се прилага от 2016 година и също ще бъде сред критериите, от които зависят парите за здравните заведения.

В момента финансирането на болниците зависи изцяло от броя преминали пациенти и цената на клиничната пътека, по която се лекуват.

През 2016-2017 година ще бъде разработена и рейтингова система на болниците, а през 2018 година ще бъде публикувана класация на болниците, която всяка година ще бъде актуализирана.

Нова акредитация на болниците до 2020 г. и преструктуриране

Документът предвижда още разработване на нова методика за акредитация на

болничните заведения през 2016 година и до 2020 година лечебните заведения трябва да преминат през нея.

През следващата година ще бъде разработен и план за преструктуриране на болничната помощ, съобразен с подготвяната в момента национална здравна карта, която трябва да определи потребностите от болници и лекари по места.

От следващата година се предвижда НЗОК вече да не финансира всички болници, а само толкова, от колкото има необходимост в дадена област, като отсяването ще става на базата на критерии, които са в процес на подготовка.

Ще има защитени болници в труднодостъпните места, като се усъвършенства механизма са субсидирането им. През 2017-2018 година се потърси възможност този вид лечебници да бъдат включени в болнични обединения, извършващи повече и по-сложни медицински дейности.

По-малко пари за лечение в болница и повече – извън нея

Стратегията предвижда постепенно разходите за болнична помощ да намаляват като бъдат създадени условия редица състояния да се лекуват извън тях или в амбулаторни условия и за сметка на това да се увеличават парите за извънболнична помощ.

В документа се посочва, че 20% от извършваните в болниците процедури биха могли да се изпълняват амбулаторно, 10% от болничния прием вероятно би могъл да бъде избегнат чрез по-подходяща първична помощ.

Повече мерки за децата и възрастните хора

В документа е обърнато специално внимание на детското здравеопазване и грижите за възрастните хора. Набелязани са редица мерки, част от които вече са в процес на изпълнение като например разкриването на центрове за деца с хронични заболявания, достъп до повече изследвания за бременните и децата и др.

За възрастните хора се предвижда преструктуриране на част от болничните заведения, в това число в труднодостъпни отдалечени райони за предоставяне на дългосрочни грижи за възрастни хора. Предвиден е и периодичен комплексен скрининг на възрастните хора за откриване на редица заболявания, включително дементни състояния.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?