Парламентът смекчи ограниченията за офшорките

Снимка: БГНЕС

Офшорни фирми ще могат да притежават до 10% от капитала на банки, медии, застрахователни, пенсионни дружества и други. Те ще бъдат допускани да участват в обществени поръчки. Това реши парламентът, който одобри на първо четене промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Облекченията се въвеждат за да се приведе българското законодателство в съответствие с това на Европейския съюз, е посочено в мотивите към законопроекта.

В момента има пълна забрана за участие в банки или в търгове за фирмите, в които акции се притежават от дружество, регистрирано в зона със специален данъчен режим.

С промените от края на 2013 г. бе забранено участие на офшорни компании в банки, медии, застрахователни и пенсионни дружества, публични компании, футболни отбори, социологически агенции и други.

Офшорните компании нямаха право и на участие в обществени поръчки и концесии.

Въвеждат се праг, под който няма да се прилагат забраните в закона за участие на офшорки в обществени поръчки, приватизационни сделки, публично-частно партньорство, получаване на концесия, както и на лиценз за извършване на редица дейности. Той е до 10% от капитала на една компания може да е собственост на офшорно дружество.

С приетите поправки се предвиждат и изменения по отношение на дружествата в обхвата на закона. В мотивите към промените се посочва, че обхватът на действащия закон засяга изключително голям брой лица, дори в случаите, когато дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, няма никакво отношение към дейността на българската компания. .

Подобно е и становището на Европейската комисия. В тази връзка се предвижда понятието "свързани лица" да бъде заменено с понятието "контролирани от тях лица".

Въвежда се и определение за "действителен собственик", което е в съответствие с европейската директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Регламентира се изискването за осигуряване на възможност за установяване на действителните собственици в изпълнение на директивата. Предлага се в Търговския регистър да се вписват обстоятелства и данни за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които пряко или косвено осъществяват или ще осъществяват дейност, за която се отнасят забраните в закона. В регистъра няма да се вписват идентифициращи данни за действителните собственици на публични дружества, тъй като за тях се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Споделяне

Още от Бизнес