Партиите трябва да отчетат финансите си до края на март

Партиите трябва да отчетат финансите си до края на март

Сметната палата напомня на политическите формации, че до 31 март е срокът, в който трябва да подадат годишните си финансови отчети за 2014 г.. и декларациите по образец със списъци на физическите лица, направили дарения.

На интернет страницата на Сметната палата са публикувани информация и образци на необходимите документи в раздел "Контрол-партии“.

Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд до 31 декември 2014 г.

Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2014 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

В случай, че партиите не подадат отчетите си в срок те подлежат на санкция между 5 000 и 10 000 лева. Освен това ще загубят правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители, а Софийският градски съд може да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.

Споделяне

Още от България