Пенсионните дружества и инвестиционните им посредници не могат да са свързани лица

Пенсионноосигурителните дружества не могат да са свързани лица със своите инвестиционни посредници, които извършват сделките с ценни книжа, свързани с управлението на активите на пенсионните дружества. Изборът на инвестиционни посредници ще се одобрява от управителните органи на пенсионноосигурителните дружества. Това решиха депутатите, които приемат на второ четене промените в кодекса за задължително обществено осигуряване. От вчера той е преименуван в Кодекс за социално осигуряване.

Същият казус - за свързаните лица, се оформи и при обсъждането на текстовете за отношенията между банките - попечители и пенсионните дружества. Всяко пенсионноосигурително дружество има право да избере само една банка - попечител, като за самите банки няма ограничение с колко пенсионни компании могат да сключат договор за попечителски услуги. Във взаимоотношенията банка - пенсионно дружество обаче не е предвидено ограничението за липса на свързани лица, каквото има по отношение на инвестиционните посредници.

Срещу липсата на това ограничение се обявиха от опозицията. Росица Тоткова от СДС предложи текст, според който законът да забрани сключването на договор между пенсионно дружество и банка попечител, в която работят акционери в същото дружество. Тоткова предупреди, че по този начин ще възникне конфликт на интереси и ще се стигне до риск от злоупотреби с функциите на банката попечител като контролен орган за активите на пенсионното дружество. Подкрепи я и депутатът от БСП Георги Пирински. Според депутатите от опозицията най-важното условие за пенсионната реформа е доверието в пенсионно-осигурителната система и за това не бива да се допусне възможността за конфликт на интереси чрез лица акционери и в банката попечител, и пенсионно-осигурителното дружество.

Председателят на парламента Огнян Герджиков обяви, че тези текстове трябва да бъдат прецизирани и парламентът отложи приемането им.

Депутатите решиха приходите на пенсионноосигурителните дружества да се формират от управлението на активите, както и от определените в Кодекса такси и удръжки. Пенсионноосигурителното дружество ще може да разпределя печалба между акционерите си от управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на собствените си активи.

Всяка година до 31 май пенсионните дружества трябва да изпращат безплатно на осигурените в тях лица извлечение от индивидуалните им партиди за предходната календарна година. На пенсионните дружества, техните осигурителни посредници и упълномощените от тях лица се забранява да предоставят на трети лица информацията, с която разполагат за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите.

Посредници на пенсионните дружества могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Те могат да бъдат посредници само на един фонд. Депутатите вписаха две ограничения за посредниците. Първото е, че осигурителни посредници не могат да бъдат фирми или лица, които са извършвали или извършват охранителна или сходна на нея дейност, или са съдружници, акционери, членове на управителните органи на охранителни дружества. Второто ограничение е, че осигурителни посредници не могат да бъдат и работодателите по отношение на своите работници и служители.

Според приетите днес текстове, допълнителната пенсия от тези фондове ще се изплаща от момента, когато осигуреният получи право на пенсия от НОИ. По желание на осигурения обаче, допълнителната пенсия може да започне да се изплаща и 5 години преди това, но при условие, че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват тя да е поне колкото минималната.

Парламентът забрани на пенсионноосигурителните дружества да рекламират продукти и услуги, които не предоставят в момента, бъдеща доходност от инвестициите, организиране на лотарии и др.

В кодекса са записани и условията към осигурителните дружества за безработица и /или/ професионална квалификация. Те трябва да се регистрират по Търговския закон и да получат лиценз по условията на социалния кодекс, като нямат право да имат и друг предмет на дейност. Тези дружества няма да могат да извършват търговски сделки, които не са пряко свързани с дейността им, нямат право да участват в граждански и в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да придобиват акции в други осигурителни дружества за безработица или професионална квалификация.

Тези осигурителни дружества могат да издават само поименни безналични акции с право на един глас. Минималният размер на капитала им е 500 хил.лв.

Още от Бизнес