Плевнелиев даде на КС спорните промени в Закона за Черноморското крайбрежие

Плевнелиев даде на КС спорните промени в Закона за Черноморското крайбрежие

Президентът Росен Плевнелиев обнародва последните промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, но сезира Конституционния съд за част от тях.

Промените минаха спешно през парламента в края на февруари с мотив да се приеме бърза забрана за застрояване в защитени територии преди разпускането на Народното събрание. Депутатите обаче всъщност отмениха пълната забрана за строителство върху дюни, като въведоха десетина изключения. Най-спорните текстове бяха три – в чл. 10, чл. 17 и чл. 17 а.

С член 10 бе позволено строителството върху пясъчни дюни, когато става въпрос за обекти от национално значение, техническа инфраструктура и специални обекти, свързани с отбраната и сигурността. Президентът не праща този текст на Конституционния съд (КС).

От президентството съобщиха, че държавният глава ще упражни правото си да сезира КС във връзка с новосъздадените разпоредби на чл.17, ал.2, т.6 и чл.17а, ал.1, т.2.

С чл. 17 се дава възможност за промяна на преназначението на земи и горски територии. Чл. 17а пък отваря врати за застрояване на пясъчните дюни, защото отпада забраната за строителство и се изброява богат списък от случаи, в които ще може да се учредяват ограничени вещни права.

"Конституцията възлага на публичните органи да осигурят опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната. Като отчита характера на пясъчните дюни като природно богатство, законодателят ги обявява за публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна. Промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, позволяващи строителство върху дюните на всички обекти на техническата инфраструктура, не осигуряват разумното използване на тези природни богатства - то трябва да отчита значимостта за обществото на допустимите изключения за строителство, като например националните обекти и общински обекти от първостепенно значение", смята държавният глава.

С приетите промени в закона се допуска предназначението на поземлени имоти в горски територии за широк кръг обекти да става въз основа на подробен устройствен план, а не както е досега - при наличие на общ устройствен план.

Според държавния глава сега законът не създава механизми, които да гарантират, че промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии в зона "А“ и "Б“ на Черноморското крайбрежие ще става при баланс между насърчаване на инвестициите, развитието на регионите и общините и създаването на условия за опазване и устойчиво интегрирано развитие на Черноморското крайбрежие.

"В условия на икономическа криза, засегнала не само България, трябва да се търсят мерки за насърчаване на инвестициите и за развитие на икономиката. Това обаче трябва да става по ясни правила. По същността си промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии за изграждане на обекти, получили сертификат за инвестиции, е мярка за насърчаване на тези инвестиции. Липсват обаче защитни механизми, които да гарантират изпълнението на инвестиционния проект в срока и в размера на инвестицията, а промяната на предназначението е необратимо", посочва президентът.

Според държавния глава законът предвижда и създаването на двойствен режим за горските територии, които попадат в зона "А“ и "Б“, и за горските територии в останалата част на страната. Това не гарантира равнопоставеност на гражданите и на юридическите лица в страната, посочва държавният глава.

С обнародването на закона в "Държавен вестник“ ще влязат в сила обаче разпоредбите, които предвиждат мерки, предотвратяващи застрояване на дюните.

Такива са спиране на прилагането на подробни устройствени планове, които предвиждат застрояване в поземлени имоти в границите на зона "А“, зона "Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А“, в които попадат пясъчни дюни.

Законът предвижда съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешение за строеж да се извършва само след писмено становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат дюни.

Въвежда се забрана за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за строителство в поземлени имоти по Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни.

Прекратяват се също така започнатите и неприключени процедури за изключване на площи от горския фонд и учредяване право на строеж по Черноморското крайбрежие, когато в тях попадат дюни.

Споделяне

Още по темата

Още от България