По-малко от 20 дни за подаване на декларации на властимащите в Сметната палата

По-малко от 20 календарни дни остават до изтичането на срока за подаване на декларациите за имущественото състояние на лицата на ръководни държавни и политически постове, напомниха в сряда от Сметната палата.

Крайният срок за ежегодното деклариране на придобито имущество, получени доходи, дадени обезпечения и направени разходи през 2006 г. е 30 април 2007 г. допълват от палатата.

Декларациите могат да се подадат лично, по пощата с обратна разписка, както и по електронен път, когато деклараторът притежава електронен подпис. ,

Новият образец на декларация може да се намери на интернет-страницата на Сметната палата. Образецът съдържа подробно указание за попълване на декларацията.

До два месеца след изтичането на срока за подаване на декларациите председателят на Сметната палата ще публикува на интернет-страницата имената на лицата, които не са подали декларации. Лице по чл. 2, ал. 1, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв.

За първи път тази година Сметната палата ще провери истинността на декларираните данни. Това ще стане вшестмесечен срок.

На страницата на палатата www.bulnao.government.bg е публикуван и списъкът на лицата, заемащи висши държавни длъжности към 31 март 2007 г., които по закон са задължени да декларират имуществото и доходите си.

Споделяне

Още от България