Погребение извън гробище само по изключение

Погребение извън гробище само по изключение

Погребване извън гробищен парк да се допуска само по изключение и то само на терени, извън урбанизираната територия на населените места. Това предвиждат промени в наредба на здравното министерство за изискванията към гробищните паркове, които целят да сведат до минимум рисковете от зарази, замърсяване на почвата, питейната вода и други здравни рискове, произтичащи от сега съществуващите нерегламентирани гробища.

В момента се допуска погребение “по заслуги“, което става с решения на общинските съвети без да има ясно регламентирани изисквания къде може да се извършва това, което е и предпоставка за възникване на дискомфорт в живущите около подобни нерегламентирани гробищни парцели.

Погребването на покойници извън гробището се допуска в случай на “особени заслуги на лицето за развитието на съответното населено място или държавата“ с разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласувано с директора на съответната регионална здравна инспекция.

“Създалата се към момента практика за загробване извън гробищните паркове води също така до риск и от замърсяване и влошаване качеството на питейната вода в населените места, тъй като много често такъв тип загробвания се извършват над водопреносната мрежа на населените места“, се казва в мотивите на министерството.

Почвата се обитава от огромно количество живи организми. Здравно значение имат както тези, които са причинители на инфекциозни заболявания и паразитни инвазии, така и тези, които участват в процесите на нейното самоочистване. Микроорганизмите попадат в почвата чрез органични отпадъци като фекалии, урина, трупове и други. Чрез почвата те могат да попаднат върху кожата на хората, в подпочвените води и от там върху растенията и зеленчуците и така да причинят заразяване и епидемиологична опасност.

Някой от микроорганизмите като причинителите на чревни инфекции (холера, коремен тиф, дизентерия, инфекциозен хепатит и др.), туберкулоза, чума, Ку-треска и други са жизненоспособни в околната среда максимално до няколко месеца, но патогенните микроорганизми от спорообразуващата група, причиняващи тетанус, антракс, ботулизъм и други във вид на спори, преживяват в почвата години.

С промените са предвидени и нови изисквания към специализираните транспортни средства, а именно – да са оборудвани със средства за отчитане на температурата в товарния сектор и със специализирани охладителни системи, в случаите, в които транспортното средство ще се използва за пренасяне на покойници извън страната или друго населено място.

Прецизират се и разпоредбите, свързани с изискването за третиране на почвата и ковчезите и контейнерите, с който ще се пренасят и погребват тленните останки, с подходящи биоциди, съгласно действащото национално и европейско законодателство.

Предвидени са и текстове за ползването на специално работно облекло от съответните служители и изискванията за обработването на почвата с подходящи биоциди при погребване на тленните останки на починал от заразно заболяване.  

Споделяне

Още от България