Антимонополната комисия:

Ползващите парно са ощетени в изчислението на сметките им

КЗК препоръчва законови промени в топлоснабдяване и точно измерване на потреблението

Ползващите парно са ощетени в изчислението на сметките им

Клиентите на топлофикациите са ощетени от определения от държавата начин за изчисляване на потреблението на топлинна енергия от конкретния абонат и от общите части в сградата и формирането на сметките. Това е така, тъй като абонатите са лишени от възможността да сменят самостоятелно топлинния си счетоводител и уредите за дялово разпределение. Самите фирми, които пък засичат топломерите, не могат да се конкурират директно на пазара, защото са подизпълнители на топлофикацията. Липсват и санкции за некоректните потребители, констатира Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в публикувано в понеделник становище, че наредбата за топлоснабдяването от април 2007 г. и Законът за енергетиката в частта му за топлоснабдяването не отговарят на правилата на конкуренцията и трябва да бъдат променени.

Комисията е извършила подробен анализ на нормативните разпоредби, след като се усъмни, че те нарушават правата не само на потребителите, ползващи парно, но и на фирмите от бранша.

 

Това стана след масовите протести през февруари от високите сметки за ток и парно, заради които правителството на ГЕРБ подаде оставка. Тогава кметът на София Йорданка Фандъкова също коментира като увреждаща интересите на потребителите наредбата за топлоснабдяването. Като собственик на най-голямото топлофикационно дружество в страната Столичната община инициира редица промени с начина на формирането на сметките, които по думите на Фандъкова трябва да влязат в сила от следващия отоплителен сезон. Тъй като те минават през поправки в Закона за енергетиката и Наредбата за топлосналбдяването, които трябва да се предложат от Министерството на икономиката и енергетиката, което в момента е ангажирано и с корекциите за формиране на цената на тока, е съмнително дали промените за парното може да станат факт преди октомври, когато започва отоплителният сезон.

Според КЗК не е коректно сегашното изчисляване на количеството ползвана топлоенергия от абонатите по формула според показанията на общия водомер в абонатната станция, на индивидуалните уреди и разпределяне на разликата за всички абонати като енергия, консумирана от общите части на сградата.

Антимонополният орган твърди, че съществува техническа възможност за точно измерване на тази топлинна енергия чрез допълнителен топломер/и, монтирани в абонатната станция. Това, според комисията, ще позволи по-точното измерване на тези разходи и затова тя препоръчва топлофикационните дружества да монтират такива допълнителни уреди за общите части за своя сметка.

В становището се критикува също така липсата на възможност общото събрание на етажната собственост да решава какво количество от общата енергия да се разпределя в сметките за сградна инсталация. Така беше преди поправките в наредбата за топлоснабдяването, които бяха на правени, защото хората масово предпочитаха да залагат по-малък процент топлоенергия за общите части, което изкривяваше месечните сметки и след това идваха високи изравнителни сметки. Затова бе въведа формула за изчисляване на разхода на топлоенергия за сградната инсталация.

От КЗК обаче смятат, че при прилагането на тази формула е възможно да не бъдат отчетени важни топлотехнически характеристики на отделните жилища, които се отразяват на топлинната енергия за сградна инсталация. По този начин имоти, в които от сградната инсталация се отдава различно количество топлина, плащат еднакви сметки за общите части.

Комисията обръща внимание и на това, че не е предвиден начин да се провери от независим експерт или контролен орган дали топлинните счетоводители правилно са приложили формулата и са изчислили сметките на хората.

КЗК счита, че нормативната уредба следва да бъде изменена, като бъдат включени всички възможни методи за определяне или измерване на топлинната енергия за сградна инсталация, като общото събрание на етажната собственост трябва да решава кой метод да бъде използван в конкретната сграда.

Друг открит проблем е забраната за сваляне на радиатори в жилищата, тъй като при това положение потребители, които не ползват услугата топлоснабядване, са длъжни да плащат такса за отчитането на топломерите, независимо, че те са с нулеви показания. Ефективната конкуренция предполага доставчиците да се стремят да задържат клиентите си и да привличат нови чрез подобряване на качеството на услугите, а не чрез законови забрани и процедури, ограничаващи възможностите за отказ от съответните услуги, смята КЗК и предлага да бъде разрешено демонтирането на радиатори извън отоплителния сезон.

Комисията също така иска да се акцентира върху по-ефективното установяване и санкциониране на кражбите на топлоенергия. Тя обръща внимание на това, че липсват ефективни санкции за некоректни потребители, които не са монтирали водомер за топла вода в имотите си. Това позволява потреблението им да се изчислява на база, което от своя страна води до некоректно разпределение на топлинната енергия между отделните потребители.

В своето становище КЗК констатира и ограничения във възможността потребителите да сменят топлинния си счетоводител и пречки пред конкуренцията между фирмите за топлинно счетоводство с изискването присъединените към една абонатна станция клиенти да ползват едни и същи топломери от една и съща фирма за дялово разпределение. Това ограничава “мобилността” на потребителите при избора им на топлинен счетоводител и създава пречки пред ефективната конкуренция между фирмите за дялово разпределение, вкл. ценовата конкуренция между тях, смята антимонополният орган.

Той посочва като сериозен проблем и това, че топлинните счетоводители са “подизпълнители” на топлофикационните дружества, до преди поправките в Закона за енергетиката те имаха директни договори с потребителите. Сегашното положение пречи на топлинните счетоводители да се конкурират и да предлагат по-ниски цени на клиентите си за отчитането на уредите им, пише в становището.

Освен това практиката сочи, че често топлофикациите, които има регистрирана своя фирма за дялово разпределение, при присъединяването на нови клиенти поставя изричното условие да се избере нейният топлинен счетоводител.

Цената на услугата дялово разпределение не се определя на базата на търсенето и предлагането; насърчава се обмена на чувствителна търговска информация между конкуренти, което е едно от най-тежките нарушения на правото на конкуренция; създават се възможности за злоупотреба с господстващо положение от топлофикационните предприятия, които са регистрирани и като топлинни счетоводители и др., пише още в становището на КЗК. Тя предлага вече цената за отчитането да се договоря не от топлофикациите, а от клиентите пряко с фирмите за дялово разпределение.

В тази връзка КЗК предлага създаването и приемането, след широк обществен дебат, на ефективна и проконкурентна нормативна уредба, която да отчита както интересите на пазарните участници – реални и потенциални, на пазара на снабдяване с топлинна енергия, така и интересите на потребителите.

 

Проблемите с точното отчитане на ползваната от потребителите топлоенергия са били неведнъж коментирани през годините, правени са и  различни опити за подобряване на начина за засичане на консумацията, но основният и засега непреодолим проблем остава вертикалната отоплителна инсталация, която не позволява точното разпределение на разходите за парно между отделните жилища. Подмяната ѝ с хоризонтални система обаче е скъпо начинание, което в големите панелки с много апартаменти със собственици с различен социален статус е трудно съществимо.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?