Посланиците от "политическата квота" да си отиват заедно с правителствата

Посланиците от "политическата квота" да си отиват заедно с правителствата

Посланиците от "политическата квота" да си отиват заедно с правителствата, по-дълъг задграничен мандат и засилване мотивацията на служителите са част от предложенията, които се правят в стратегическия преглед на дипломатическата служба, който трябва да заложи посоките за нейното реформиране и дa осигури 15% съкращение на разходите.

В прегледа, публикуван официално на сайта на МВнР в петък, се отбелязва "изключително сериозният структурен проблем" с регламентираните 20% политически назначения на посланици, каквато квота е определена с приетия от предишното мнозинство Закон за дипломатическата служба. Проблемът е, че назначените по тази линия посланици остават на поста си и след като изтече мандатът на правителството, което ги е изпратило.

В България вече е едва ли не традиция всяко отиващо си правителство да назначава масово посланици и други висши служители с мандатни длъжности, които следващото мнозинство обикновено освобождава, като прибягва до структурни и законови промени, водещи до скандали.

"Логично възниква функционална несъвместимост между режима на въпросните ръководители и мандата на новата администрация", се казва в резюмето на документа.

Посочва се, че във всички нормативни практики на други страни, където е предвидена хипотезата за "политическо" назначение, то "логично и естествено е ограничено до срока на съответния политически мандат". Затова се предлага в Закона за дипломатическата служба изрично да се предвиди, че след сформирането на нова администрация всички ръководители на задгранични представителства (ЗП), които са "политически" назначения, подават оставка, която по целесъобразност може да бъде както приета, така и отхвърлена от новата администрация.

Посолствата разпределени като по времето на Съветския съюз

В прегледа се констатира, че "териториалното разпределение на задграничните представителства към момента позволява да бъдат осигурени главните приоритети на външната политика на България".

В същото време се казва, че разпределението носи белезите на анахронизъм. То отразява някои външнополитически приоритети от периода преди 1989 г., необходимостта от представителство във всички държави от НАТО и ЕС от времето преди членството ни, поради което не съответства напълно на настоящите икономически интереси и перспективи.

Дипломатическата служба трябва да се рационализира и оптимизира, се казва в прегледа, който не посочва кои конкретни мисии ще се затворят, в кои ще бъде намален персоналът и пр.

В момента МВнР разполага с 83 посолства, 6 постоянни представителства (ПП) към международни организации, 19 генерални консулства (ГК), едно консулство и две дипломатически бюра (ДБ). Общата численост на щатния персонал в задграничните представителства е 844 щатни бройки. Зад граница Дипломатическата служба наема и около 400 местни граждани годишно. През 2010 г. в процес на ротация са 342 щатни бройки, от които 107 дипломатически, в това число 38 ръководители на задгранични представителства.

Докладът констатира още, че само 67% от държавната собственост зад граница се ползва по предназначение.

Докладът препоръчва още преструктуриране на МВнР като се препоръчват следните "алтернативни модели на организационно-функционалната архитектура на МВнР" - "линеен”, "матричен” и "програмен”.

По-дълъг мандат за посланиците

Стратегическият преглед предлага да се удължи мандатът на дипломатическите служители зад граница от три на четири години. Според Външно министерство практиката "безспорно доказва, че продуктивността на дипломатическия служител на работа в ЗП (задгранично представителство) е максимална през третата година на мандата", а сега през тази година дипломатите се започват подготовка за своето отпътуване от приемащата страна.

Предлага се обаче да се обмисли и възможността за намаляване на мандата за страни с тежък климат и условия на живот или с активни конфликти и кризисни ситуации.

Прегледът препоръчва още "преодоляване на практиката да не се допуска служители - съпрузи, работещи в службата, да са едновременно на задграничен мандат, вкл. в една и съща мисия".

В предварителен вариант на документа, с който Mediapool разполага, се лансира възможност за два последователни мандата в различни дестинации, както и отмяна на въведената от бившия външен министър Румяна Желева норма даден служител да може да отказва задграничен мандат само един път. В окончателната редакция на доклада, който МВнР разпространи, тези предложения са отпаднали.

В същото време обявяването на освобождаващите се места би било добре да излязат от секретност, като това да става по общия ред в МВнР, и др.

Според прегледа "особеностите на дипломатическата работа оказват осезаемо въздействие върху дипломатите и членовете на техните семейства в битов, социален, психологически и чисто човешки план".

"Редица социални аспекти, в този смисъл, не намират адекватно решение в сегашната нормативна уредба – осигурителни права на вторите членове, разходи за здравно осигуряване, застраховки, бременност по време на мандат, училища и др", се посочва в документа изготвен с усилието на 70 служители на МВнР.

Затова се предлага въвеждане на социално и здравно осигуряване за неработещия съпруг (съпруга) за сметка на изпращащата администрация, задграничните представителства да изготвят досиета на съответните страни по т.нар. "социални аспекти” – училища, здравеопазване, културен живот и др. Предлага се и въвеждането на застраховка "живот” за служителите в дългосрочна задгранична командировка за сметка на изпращащата администрация.

Засилване на мотивацията

В стратегическия преглед е отделено значително внимание на недостатъчната мотивация на родните дипломати. Констатирано е, че "липсва целенасочена политика за създаване и поддържане на чувството за принадлежност у служителите – основен компонент на мотивацията".

Затова се предлага определянето на наставник (ментор) на всеки новопостъпил служител, раздаване на поощрителни отличия и съвместно участие в благотворителните инициативи.

Така например Денят на земята и други знакови дни през годината могат да се използват за обществено-значими проекти от служителите в дипломатическата служба (например: засаждане на дръвчета, облагородяване на паркове и градини в сътрудничество със Столична община и мн. др.)".

В публикувания вариант на документа са спестени разсъжденията за това как у дипломатическите служители трябва да се създаде "усещане за принадлежност, самочувствие и "изключителност” (exclusivity), които като цяло катализират трудовия процес".

Стратегическият преглед на МВнР се очаква да бъде обсъден от Съвета по сигурността към МС, както и от Съвета по административна реформа.

Споделяне

Още по темата

Още от България