Потреблението и инвестициите остават факторите за растежа в България

Увеличеното индивидуално потребление и силната инвестиционна активност, финансирана основно с преки чуждестранни инвестиции, са основните фактори на растежa за двете най-нови страни членки на ЕС – България и Румъния. Това е заключението в последния тримесечен доклад за икономическото развитие на страните от Централна и Източна Европа, изготвен от направлението за икономически проучвания на УниКредит Груп. Уникредит в София. Финансовата група е собственик на трите български банки Булбанк, Хеброс и Биохим, които фактически извършиха сливането си в най-голямата банкова институция в България.

Според анализа на УниКредит очакванията са за 6.2% реален растеж на брутния вътрешен продукт (БВП през 2007 г. за България и около 13% нарастване на БВП на глава от населението до 3690 евро към края на годината. За Румъния очакванията са за 6% растеж на БВП и 5200 евро БВП на глава от населението за същия период се предвижда и за Румъния.

„Силната инерция в ръста на вътрешното търсене и благоприятното въздействие от присъединяването на страната към ЕС ще поддържат силен темпа на икономически растеж в България и през 2007 г.”, коментира Кристофър Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк.

В допълнение към умерения ръст на пенсии и заплати, възможностите за увеличаване на потребителските разходи ще се подобрят основно благодарение на два фактора - липсата на ограничителни мерки върху предлагането на кредити и ръста на финансирането от вътрешни и външни източници, насочено към пазара на недвижими имоти, което в крайна сметка води и до нарастване на доходите на домакинствата, се казва още в доклада на икономистите на финансовата група.

Притокът на инвестиции ще продължи

Според документа непосредствената перспектива за инвестициите остава положителна. Влизането в ЕС прави предимствата на България като страна, която може да предложи производство при ниски разходи, много по-видими за инвеститорите, което увеличава стимулите за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ).

В същото време достъпът до фондовете на ЕС ще има незначителен ефект върху икономическия растеж на България и Румъния през 2007 г., тъй като подобно на другите държави от първата вълна на разширяване на ЕС на изток степента на усвояване на средствата през първата година след приемането ще остане слаба.

Повече време ще бъде необходимо, за да се направи точна оценка на тенденциите по отношение на платежния баланс в началото на 2007. Това се дължи на промените в начина на отчитане на външната търговия със страните от ЕС след 1 януари 2007 г., които временно засегнаха качеството на данните в първите месеци на текущата година.

Според икономистите на УниКредит груп големият дефицит по текущата сметка не е сигнал за намаляване на конкурентоспособността, а по-скоро е резултат от факта, че вътрешното търсене в България се характеризира с висок относителен дял на вноса.

“Считаме увеличаването на износа, започнало в края на 2005 г., за устойчив процес, който ще доведе дефицитът по текущата сметка да слезе до по-безрискови нива”, смята Кристофор Павлов. Възможностите за намаляване на дефицита по текущата сметка през 2007 г. остават силно ограничени. По-високите цени на природния газ и необходимостта да се внесат повече въглища поради промяната в структурата на използваните първични енергийни ресурси след затварянето на последните два малки реактора от атомната електроцентрала в Козлодуй ще окажат допълнителен натиск върху вноса.

Отделно от това затварянето за основен ремонт на мощностите за обогатяване на мед в Пирдоп ще редуцира ръста в износа на цветни метали до едноцифрени стойности през 2007 г.  Перспективата ще се подобри обаче през 2008 г.

Нарастването на производствените мощности в сектора за обогатяване на руди и производство на метали, както и в производството на различни суровини и материали за бързо развиващия се сектор на строителството ще подсилят търговския баланс. В същото време ще започне и действителното усвояване на средства от програмите на ЕС, което допълнително ще способства за редуциране на дисбалансите  по външните сметки.

Друго положително развитие ще бъде забавянето в увеличаването на външната задлъжнялост на частния сектор в резултат на премахването на ограниченията върху обема на кредитите, отпускани от местните банки.

Позитивна прогноза за банковия сектор в ЦИЕ

Силен икономически растеж при добра възвращаемост и нарастващи доходи и потребление на домакинствата предопределят положителната прогноза по отношение на развитието на банковия сектор през 2007 г., се казва в доклада за УниКредит Груп за ЦИЕ.

За 9 страни от ЦИЕ (Полша, Турция, Хърватия, Русия, България, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния) ръстът в кредитирането ще остане основният фактор за увеличаването на проникването на финансови услуги, като в банкирането на дребно ще продължи да расте търсенето на финансиране за закупуване на потребителски стоки за дълготрайна употреба и недвижимо имущество.

УниКредит прогнозира увеличение на кредитите за физически лица от 33.2% на годишна база за 2007 г. за региона в обеми, нарастващи от 258 млрд. евро в края на 2006 до 344 млрд евро в края на 2007 за цялата ЦИЕ от 17 държави.

Според УниКредит корпоративното кредитиране също ще се повлияе благоприятно от положителната макроикономическа перспектива, въпреки относително рестриктивната монетарна политика и директния достъп на фирмите до алтернативни форми за финансиране. Икономистите на УниКредит груп предвиждат ръст от 20.4% в кредитите за фирми през 2007, с увеличение на обемите от 426 млрд. евро през 2006 до 513 млрд. евро през 2007.

Като цяло общото кредитиране в региона ще се увеличи с 24.4 % до 921 млрд. евро в края на 2007.

Очаква се силен ръст и при депозитите, дължащ се на стабилните печалби в корпоративния сектор и умереното нарастване на доходите на домакинствата, въпреки увеличаващите се инвестиции в недвижимо имущество и нарастващото търсене на алтернативни форми на спестяване, които способстват за увеличаване на възвращаемостта и диверсифициране на спестяванията. Предвижданията са за увеличение от 16.2% ръст на годишна база за депозитите на гражданите, което е 512.6 млрд евро от 2007 и 19.3% ръст при депозитите на фирми в размер на 317.5 млрд евро. Това ще доведе до ръст от 16.9% общ ръст на депозитите в размер на 915.8 млрд евро в края на 2007 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?