Повишена е месечната екосанкция за “Челопеч Майнинг”

Текущата ежемесечна екосанкция за замърсяване на околната среда от “Челопеч-Майнинг” се повишава от 2 838 лв.  на 3 503 лв. Това съобщиха във вторник от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ)–София. Дружеството, което стопанисва златната мина в Челопеч, е повишило емисиите на вредните вещества в изхвърляните отпадни води, които и преди това са превишавали допустимите норми, разрешени на рудника. Затова е била наложена предишната месечна санкция, която сега се повишава.

При извършен емисионен контрол в края на 2005 г. е отчетено, че “Чепопеч Майнинг“ зауства отпадъчни води с 454 мг/л неразтворени вещества при определена норма от 60  мг/л. За показателя “химична потребност от кислород“ (ХПК) отчетените количества са 544 мг/л, при норма 125 мг/л, а при показателя “биологична потребност от кислород за пет денонощия“ – емисията е 221 мг/л, при норма 25 мг/л.

Измерени са превишения и в стойностите на общ азот, общ фосфор, активна реакция рН, нитритен азот и сулфатни йони.

Регистрираните стойности на замърсяването на околната среда се различават от предходните показания, за които със заповед на директора на РИОСВ - София от 9 юни 2004 г. е наложена санкция в размер на 2 838 лв.

Замърсяването е в резултат от дейността на  спомагателните производства - автомивка и топлосилов цех, които заустват в Чуговишко дере, както и от повърхностните и атмосферни води от промишлената площадка. За битово-фекалните води е изградена пречиствателна станция, която не работи. Същите заустват без пречистване в р. Воздол.

РИОСВ - София извършва емисионен контрол на отпадъчните води, заустващи в р. Воздол, р. Тополница и в Чуговишко дере.

“Челопеч Майнинг” преработва медно-златнопиритни руди, реализира минерални суровини, произвежда концентрати и метали добити от подземния рудник “Челопеч”, при находище “Челопеч”. Дружеството иска да разширява дейността си, което предизвика протестите на близките селища, но инвестиционното предложение бе одобрено от Висшия експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите. Предстои по нега да се произнесе и екоминистърът Джевдет Чакъров.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?