Повишени цени и ефективност носят ръст на минната индустрия

Повишени цени и ефективност носят ръст на минната индустрия

Българската минна индустрия отчита подобрени резултати през 2017 г. спрямо преди година, но това се дължи основно на повишените световни цени на металите, на увеличената производителност на труда на фона на по-малкото работници в отрасъла и на възстановяването на добива на индустриални материали. Постиженията бяха отчетени в петък при честването на Деня на миньора от Българската минно-геоложка камара.

Общо през миналата година са добити 108.69 млн. тона полезни изкопаеми, което е ръст от само 1 процент. При това приносът е основно на индустриалните минерали, които след спада от 2016 г. бележат ръст от почти 37 на сто. При течните горива продължава намалението на добива трета година и в сравнение с 2016 г. се е сринал със 65 на сто. С 18 процента е спаднал и добивът на скално-облицовъчни материали, затвърждавайки негативната тенденция от 2014 година насам.

Най-голям дял в добива имат твърдите горива – 32 на сто, следвани от металните полезни изкопаеми – 31 процента, и инертните материали – 25%.

Общата стойност на произведената продукция обаче се е увеличила с 9 на сто, а износът на индустриални минерали, горива и различни видове руди през 2017 г. е за 2.813 млрд. евро, а като количества възлиза на 6.948 млн. тона. Като стойности показатели увеличението е 17 на сто.

В същото време обаче вносът на суровини се е увеличил с 10 процента като количества до близо 16 млн. т.  на стойност 6.1 млрд. евро. Над 9 млрд. тона от тези количества обаче се падат на природния газ и негови кондензати.

От камарата акцентират върху факта, че България внася медни руди и концентрати на двойно по-ниски цени от същите суровини, които изнася и посочва, че съотношението между вноса и износа показва сериозно неизползван потенциал за повишаване на конкуретноспособността на българската икономика.

Организацията отчета още, че произведената продукция от един нает бележи ръст и като цена възлиза на 122 096 лв. годишно, докато през 2016 г. е била 103 676 лв. Това е два пъти и половина по-висока производителност спрямо средната за страната . При това заетите в отрасъла за година са намалели с 1800 души до 22 277.

В същото време средната годишна заплата в минния отрасъл се е увеличила с 9.5 на сто и е достигнала 18 414 лв. срещу 16 676 лв. преди година при средна заплата в страната от 12 536 лв. годишно.

Намалели са трудовите злополуки от 163 през 2016 г. на 126 – през миналата. Увеличили са се обаче смъртните случаи – от 1 през 2016 г. на четири през 2017 г., но през 2018 г. засега няма нито една смърт в мините, отчете камарата.

Секторът е увеличил и разходите си за опазване на околната среда до близо 34.5 млн. лв. при 32 137 млн. лв. през 2016 г. Най-много пари се харчат за отпадните води – 60 на сто и за опазване на почвите – 28 на сто, следвани от отпадъците - с 8 на сто.

2017 г. обаче не е била много добра за държавата, чиито приходи от концесионни такси за дадените за частно управление мини е намалял значително спрямо предходната година. В Държавната и общинските хазни са влезли над 79.3 млн. лв. през миналата година при над 120.3 млн. лв. през 2016 г.. От изнесените от енергийния министър Теменужка Петкова по време на честването данни става ясно, че досега за 2018 г. постъпленията са добри и надхвърлят 60 млн. лв.

"От началото на 2017 г. до края на месец юли 2018 г. приходите от концесионна дейност възлизат на над 143 млн. лв., от които по сметките на общините – повече от 71 млн. лв.“, обяви Петкова.

Тя отбеляза още, че минерално-суровинната индустрия е стратегическа за българска икономика, осигурявайки около 4% от БВП с произведената продукция за над 2.7 млрд. лв.

"Ключово е значението на сектора и за развитието на редица региони в страната, тъй като 50% от концесионните възнаграждения постъпват по техните бюджети. По този начин се гарантира развитието на общините и подобряване стандарта на живот на техните жители“, посочи още Петкова

"Колкото по-добре се развива този отрасъл, толкова по-конкурентоспособна ще бъде и нашата икономика", допълни тя.

В развитието на минната индустрия трябва да се работи за ефективното оползотворяване на подземните богатства и получените минни отпадъци, превръщайки ги в ресурси. Така даваме гаранция на обществото, че се прилагат технологии за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, както и на икономическите, социалните и екологичните рискове в полза на печеливши решения, каза зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, който също се включи в честването, уважено и от синдикати, от социалнитя министър бисер Петков и др.

Споделяне

Още от Бизнес