Предлага се повече ред и прозрачност в присъединяването на енергийни мощности

Предлага се повече ред и прозрачност в присъединяването на енергийни мощности

Да се въведе повече ред и прозрачност при присъединяването на нови енергийни мощности към мрежата и да не може да има "вечни" заявления, а те да са срочни и да се издават срещу депозит, който да остава в мрежовия оператор, ако мощността не бъде реализирана в обявения срок. Това предвиждат предложения на българския комитет на Световния енергиен съвет за поправки в Закона за енергетиката между първо и второ четене на последните промени, внесени от управляващите от ГЕРБ. До 9 декември се събират идеите за допълнителни корекции към одобрените на първо четене облекчения за въвежданите в експлоатация след 1 януари 2021 г. възобновяемите енергийни източници,

Присъединяването на нови енергийни мощности, в частност такива от възобновяеми източници, е отколешен проблем на системата, който има вероятност да се задълбочи заради изисквания на ЕК за ръст на ВЕИ. Според изнесени в последно време данни на енергийното министерство заявени за присъединяване към мрежите в следващите години са 4 гигавата ВЕИ  проекти, но на какъв етап са те и каква част от тях са наистина реализуеми, не е ясно.. 

Сред направените сега законови предложения е до 31 юни всяка година операторът на съответната електрическа мрежа – независимо дали това е държавният "Електроенергиен системен оператор" или ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про", да обявява процедура за резервиране на бъдещи мощности от мрежата. Всеки желаещ да присъедини нова мощност или да разшири досегашната си ще може да внесе заявление пред съответния оператор и при оценка за допустимост ще е длъжен да плати депозит от 5000 лв. за всеки подлежащ на бъдещо включване мегават. След внасянето на сумата, операторът на съответната електрическа мрежа ще проучва възможността за изграждане на техническа инфраструктура за увеличаване на мощностите, които могат да бъдат предоставени за присъединяване в посочените от заявителя срокове, и при наличие на такава ще сключва договор за присъединяване. Ако обаче това не стане в двегодишния срок, заявителят ще губи внесения депозит.

Ако обаче мрежовият оператор установи, че не може да включи мощността, депозитът ще бъде връщан на заявителя.

Идеята е депозитът при сключени договори да се използва от оператора за покриване на действително извършени разходи във връзка с присъединяването на обекта на заявителя. След това сумата ще се приспада от авансови плащания, дължими от включената мощност.

Според вносителите на промените така ще се решат проблемите със заявителите за присъединяване, които не си реализират проектите, но в същото време задържат развитието на други такива на същата територия, заради това, че са блокирали капацитети, които не използват. Изготвянето на такива ежегодни планове за присъединяване също така ще обуздаят корупционни практики с издаването на сегашните разрешителни за присъединяване към мрежата на нови енергийни мощности.

Когато е публична информацията за свободните капацитети на електропреносната и електроразпределителните мрежи ще е ясно кой е резервирал присъединяване, на кого какво и кога е отказано, коментират експерти.

Според тях приемането на подобни правила ще направи по-прозрачни и по-предвидими процедурите по присъединяване, а заявителите ще са по-отговорни в реализацията на проектите си като знаят, че могат да загубят депозитите си.

С внесените промени се предлага също така да се запише, че "директен електропровод" е електропровод, който не е елемент от електропреносната/електроразпределителната мрежа и свързва директно обект на производител на електрическа енергия с друг негов обект, с обект на небитов клиент, който се снабдява с произведената от обекта на производителя електрическа енергия, с обект на дъщерно дружество или с обект на клиент за целите на снабдяването с електрическа енергия.

Иска се също така да се дефинира и понятието "зелен водород", каквото в момента липсва у нас, а този източник на енергия е записан в проекта за енергийна стратегия на България до 2030 г. като начин за покриване на националните екологични цели и намаляване на парниковите газови от енергетиката.

Предложението е да се запише, че "зелен водород" е водород получен чрез електролиза, а електрическата енергия, използвана за електролизата, е с гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?