Предприемачите прогнозират над 10% спад на инвестициите у нас

Направените през настоящата година инвестиции да бъдат с 10.4% по-малко в сравнение с миналата, очакват предприемачите, според проведена в края на октомври сред промишлените предприятия инвестиционна бизнес анкета на Националния статистически институт.

Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в планираните за 2014 г. инвестиции формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (41.7%), следвани от отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление (31.1%), и отраслите, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки (16.2%) (фиг. 1 от приложението).

По данни от бизнес анкетата прогнозите за 2015 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 28.2% спрямо 2014 г., а около 38% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. В структурата по основни производствени групировки енергетичните и свързаните с водата отрасли отново са с най-голям относителен дял - 42.0%, а след тях са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, и тези, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки - съответно с 29.5 и 16.1% .

По направление на инвестициите с най-голям дял през 2015 г. се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет - 31.3% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място са инвестициите, предвидени за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 29.8%, следвани от инвестициите за заместване на износеното оборудване - с 25.8%, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 13.1%.

Резултатите от анкетата относно факторите, които въздействат върху решенията за инвестиции, показват, че за следващата 2015 г. мениджърите преобладаващо оценяват като "стимулиращо” или "много стимулиращо” влиянието, което ще оказват факторите "търсене на продукцията”, "финансови ресурси или очаквани печалби” и "технически фактори”.

При групата "други фактори” 23.4% от предприятията посочват влиянието им като "стимулиращо”, 38.7% от тях се въздържат от оценка, а 22.7% от анкетираните отговарят, че не оказват въздействие.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?