Преразглеждането на решението на ВСС за ограничена публичност на декларациите за конфликт на интереси е стъпка напред

Преразглеждането на решението на ВСС за ограничена публичност на декларациите за конфликт на интереси е стъпка напред

Интернет медията "Правен свят“ съобщи, че на заседанието на 12 септември 2013 г. седем от членовете на Висшия съдебен съвет /ВСС/ – представляващият го Соня Найденова, Магдалена Лазарова, Ясен Тодоров, Даниела Костова, Димитър Узунов, Милка Итова и Галя Георгиева са внесли предложение за преразглеждане на решението от април за ограничаване публичността на декларациите на магистратите за конфликт на интереси. Изданието посочва, че на заседанието се е поставил и въпросът за делото (административно дело № 11948/2013 г.) образувано във Върховния административен съд срещу решението на ВСС за "сваляне“ на декларациите по жалба на трите авторитетни неправителствени организации, работещи в областта на съдебната реформа – Фондация "Програма Достъп до информация“, Център на НПО – Разград и Българския институт за правни инициативи. Според някои членове на съвета би следвало да се обсъдят и доводите в жалбата на трите НПО, където се коментира осигуряването на публичност и прозрачност като необходимо условие за предотвратяване на конфликта на интереси и корупционните практики.

Реакцията на ВСС идва два дни след проявения интерес от страна на Европейската комисия по проблема с липсата на публичност на декларациите за конфликт на интереси на магистратите. Проблемът се създаде с решение на ВСС от 25 април 2013 г., на основата на което всички декларации за конфликт на интереси бяха премахнати от сайта на институцията до получаване на изрично съгласие на всеки за публикуването им. В резултат на това декларациите на около 6300 магистрати не бяха достъпни онлайн от края на юли до днес. На сайта са достъпни няколкостотин декларации. Решението на ВСС е взето по предложение на Комисията при съвета за конфликт на интереси след взето становище от Комисията за защита на личните данни. Не е обсъдено и консултирано със специално създадения към ВСС Граждански съвет, в който членуват 17 неправителствени организации.

Взетите решения на 25 април, които се отнасят до темата, бяха оспорени като незаконосъобразни пред Върховния административен съд от трите неправителствени организации през юни. Според аргументите ни те противоречат на чл.41 от Конституцията, съобразно тълкуването на Конституционния съд в решение № 4 от 26 март 2012 г. по к.д. № 14/2011 г., на чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека, и на чл.17, ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, според който подадените декларации се публикуват в интернет.

Инициативата на ВСС за преразглеждане на решението за "скриване“ на декларациите заслужава положителна оценка. То показва възприемането на един открит и европейски подход към темите прозрачност, почтеност и доверие на съдебната система, без които правосъдието не може да функционира в демократичното общество. Същевременно се вижда трансформиращата сила на един от най-важните инструменти на демокрацията – конституционно гарантираното право на всеки да търси и получава информация. Налага се за пореден път и изводът, че отстояването на правата на гражданите е залог за развитието на обществото.

Материалът е препечатан от блога "Точка на достъп"

* Адвокат Александър Кашъмов е ръководител на правния екип на фондация "Програма достъп до информация"

**Този документ е препечатан с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от автора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
На фокус
                               
Проектът "Ефективни форми на гражданското участие в процеса на взимане на решения и контрол върху управлението" има за цел да фокусира вниманието върху обществените съвети като форма на гражданско участие в управлението.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟На фокус“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Ако сте гражданска организация и участвате в обществен съвет, имате преки впечатления и предложения, които искате да споделите, свържете се с нас тук.

Още от На фокус