Приходите от косвени данъци изостават, разходите - по-ниски от 2009 г.

Изпълнението на бюджета по консолидираната фискална програма (КФП) към края на септември показва, че има задържане на дефицита, който към посочения месец е 1.518 млрд. лв., от които 1.508 млрд. лв. по националния бюджет и близо 10 млн. лв. по европейските средства. Това показват данните за изпълнението на КФП към края на третото тримесечие, публикувани от Министерството на финансите в понеделник.

Постъпленията по КФП за деветмесечието са 17.356 млрд. лв. или 70.7% от актуализираните годишни разчети за 2010 година.

Приходна част

Данъчните постъпления заедно с приходите от осигурителни вноски към края септември са 13.576 млрд. лв., което е 78.2% от общите постъпления по КФП.

Приходите от преки данъци са 2.609 млрд. лв. или 75% от актуализирания годишен разчет. От косвени те са 6.801 млрд. лв. или 69% от годишния разчет. Приходите от ДДС са 4.19 млрд. лв. или 71.5% от актуализирания разчет за 2010 година. От акцизи те са 2.519 млрд. лв. или 64.6% от планираното, което е най-същественото изоставане в приходната част. .

Осигурителните приходи са 3.633 млрд. лв. или 70.3% от разчетите за годината.

Неданъчните приходи са 2.608 млрд. лв. или 76.7% от годишните разчети.

Постъпилите помощи за деветте месеца на 2010 г., които са основно авансови плащания от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС по бюджета на Националния фонд и постъпления от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по бюджета на Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие" са 1.172 млрд. лв. (60.6 % от планираните за годината).

Разходи

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 30 септември 2010 г. са 18.874 млрд. лв., което е 67.9% от актуализирания годишен разчет и номинално намаление от 204 млн. лв. спрямо същия период на 2009 година.

Спрямо деветмесечието на 2009 г. се наблюдава промяна в структурата на разходите. Нарастването на социалните и здравно-осигурителните разходи, което е с около 9% спрямо разходите за същия период на миналата година, се компенсира от по-ниски разходи за издръжка и капиталови разходи.

Текущите нелихвени разходи са 15.901 млрд. лв. или 74.6% от планираните за годината. Капиталовите разходи са почти 2 млрд. лв. или 52.7% от актуализираните разчети за 2010 г., а лихвените плащания са 445 млн. лв. или 87.7% от планираните с актуализирания разчет за 2010 година.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към септември 2010 г. от централния бюджет, възлиза на 529 млн. лв.

Фискалният резерв към 30 септември 2010 г. е 6.7 млрд. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?