Продължава да се влошава доверието на бизнеса

Потребителите също са с песимистични очаквания въпреки ръста на икономиката

Продължава да се влошава доверието на бизнеса

Доверието на промишлеността продължава да намалява и през септември, бележейки спад от 1.7 на сто спрямо предходния месец. Хората също са песимистично настроени в очакванията си за следващите дванадесет месеца въпреки отбелязания ръст на икономиката с 2.2 на сто през второто тримесечие спрямо първото и се въздържат от увеличаване на потреблението, независимо че има лек спад на цените. Все пак негативизмът им е по-малък спрямо април, сочат ключови показатели на българската икономика, обявени от Националния статистически институт в понеделник.

Според тях износът ни се увеличава с добри темпове от над 10 на сто, има увеличение на инвестициите у нас, но в същото време са се сринали вложенията на българския бизнес зад граница.
 
Производството расте

През юли 2015 г. по предварителни данни промишленото производство регистрира нарастване от 3.4% спрямо година по-рано. В добивната и в преработващата промишленост ръстът е по 3.6%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.3%.

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през юли 2015 г. остава на нивото от април (74.3%). Бруто образуването в основен капитал през второто тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 2.6%. Относителният дял на този показател в БВП е 20.8%.

През второто тримесечие на 2015 г. сме произвели 21.572 млрд. лв. по текущи цени, което прави по 2982 лв. изработени от човек. Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.2% на БВП през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с година по-рано и 0.5% спрямо първото тримесечие на 2015 година.

Свити покупки на храни облекла и компютри

Хората обаче са изхарчили по-малко от произведените пари в сравнение с юли 2014 г. За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2015 г. са изразходвани 68.8% от произведения БВП, което е с 1.5 на сто по-малко спрямо година по-рано.

Като цяло оборотът в търговията на дребно през юли е нараснал само с 0.1 процента в сравнение със същия месеца на миналата година. Основен принос за това имат поръчките по пощата, телефона или интернет, които са се увеличили с 18.6%, купуването на битова техника, мебели и други стоки за бита, където ръстът е 13.2%, и търговията с фармацевтични и медицински стоки - с 11.1%. В същото време спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 5.1%, с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 4.8%, с компютърна и комуникационна техника - с 3.3%, и с автомобилни горива и смазочни материали - с 3%.

Лек ръст на заетостта и заплатите

Статистиката отчита и лек ръст от 0.8 на сто в относителния дял на заетостта у нас. През второто тримесечие на 2015 г. работещите лица на 15 и повече навършени години е 3.0112 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст - 48.7%.

През второто тримесечие на 2015 г. безработните лица са 330.9 хил., а коефициентът на безработица - 9.9%. В сравнение със същото тримесечие на 2014 г. броят на безработните лица намалява с 50.9 хил., а коефициентът на безработица - с 1.5 процентни пункта.

В същото време бизнес анкетите на НСИ през септември 2015 г. сочат, че 17.7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През юни 2015 г. средната работна заплата е 868 лв., което е с 0.6% по-малко в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 2014 г. ръстът е 8.2%.

Според оценките на мениджърите от промишлеността през септември в сравнение с август 2015 г. се регистрира увеличение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина с 1.1 пункта.

За януари - юли 2015 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 675.6 млн. евро (1.6% от БВП) при излишък от 446 млн. евро (1.1% от БВП) за януари - юли 2014 г.

Продължава свиването на дупката в търговията

В същия период търговското салдо е отрицателно в размер на 1.1399 млрд. евро (2.7% от БВП), което е по-малко от отчетения година по-рано дефицит от 1.5827 млрд. евро (3.8% от БВП).

Износът ни бележи впечатляващ ръст от 10.8 на сто през януари - юли 2015 г. и е за 12.9973 млрд. евро. Това е с 1.2707 млрд. евро повече спрямо същия период на 2014 г., когято експортът е бил за 11.7266 млрд. евро.

Вносът обаче продължава да е на по-голяма стойност - 14.1372 млрд. евро, като нараства с 827.9 млн. евро (6.2%) спрямо същия период на 2014 г. (13.3093 млрд. евро).

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през второто тримесечие на 2015 г. е положително. Износът на стоки и услуги се увеличава със 7.2%, а вносът на стоки и услуги - с 6.5%.

Срив на инвестициите на наши фирми в чужбина

Преките инвестиции в първите шест месеца на годината у нас са били 907.3 млн. евро при 865.8 млн. евро за януари - юли 2014 година. Вложенията на българския бизнес зад граница обаче са се сринали до 28.3 млн. евро при 349.5 млн. евро за януари - юли 2014 г.

За януари - юли 2015 г. портфейлните инвестиции - активи се понижават със 710.3 млн. евро при намаление с 0.2 млн. евро за същия период на 2014 година. За януари - юли 2015 г. портфейлните инвестиции - пасиви се повишават с 898.4 млн. евро при увеличение с
1.259 млрд. евро за същия период на 2014 година.

Цените падат слабо

Статистиката отчита, че през август 2015 г. хармонизираният индекс на потребителските цени намалява с 0.8% спрямо година по-рано. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата "Транспорт” - със 7.8% заради поевтиняването на горивата.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2015 г. спада с 1.8% в сравнение със същия месец на 2014 година. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 5.8%, и в преработващата промишленост - с 4.1%, а увеличение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.4%.

Очакванията на мениджърите през септември са продажните цени в промишлеността да запазят равнището си през следващите три месеца.

Понижение на междубанковия пазар

През август 2015 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР се понижава в сравнение с август 2014 г. с 0.21 процентни пункта - от 0.72 до 0.51%.

През август 2015 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 2.5% при годишно нарастване от 3.5% през юли 2015 година. В края на август т.г. широките пари са 71.171 млрд. лв. (84.8% от БВП) при 70.579 млрд. лв. към юли 2015 г. (84.1% от БВП).

Кредитите на нефинансови предприятия и домакинства  през август 2015 г. възлизат на 48.965 млрд. лева. Кредитите за нефинансови предприятия намаляват с 14.5% на годишна база през август  (14.6% годишно понижение през юли 2015 г.) и в края на август достигат 30.661 млрд. лв. (36.5% от БВП)3. Кредитите за домакинства са 18.304 млрд. лв. (21.8% от БВП)3 в края на август 2015 г.

През август 2015 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.76 лв. за 1 щатски долар.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?