Проект за промяна на Закона за далекосъобщенията

§ 1. Чл. 8 се отменя.
§ 2. Чл. 14 се отменя.
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата "далекосъобщенията" се добавят думите "и информационните и комуникационни технологии".
2. Точка 6 се изменя така:
"6. разпореждане с бюджетните средства за професионалните учебни заведения и повишаване на квалификацията на човешките ресурси, работещи в съобщенията."
3. Точка 7 се изменя така:
"7. развитие на далекосъобщенията, пощенските услуги и информационните и комуникационни технологии."
§ 4. В чл. 16, т. 1 се изменя така:
"1. утвърждава принципите за:
а) номериране в далекосъобщителните мрежи;
б) адресиране в далекосъобщителните мрежи;
в) наименоване при осъществяване на далекосъобщителна дейност."

§ 5. Глава трета се изменя така:
"Глава трета
Развитие на далекосъобщителната и пощенската инфраструктура и информационните технологии
Чл. 18. (1) Дейностите по подпомагане развитието на далекосъобщителната, пощенската инфраструктури и информационните технологии се осъществяват от министъра на транспорта и съобщенията чрез Изпълнителна агенция "Развитие на съобщенията и информационните технологии", юридическо лице на бюджетна издръжка със самостоятелен бюджет и седалище в София.
(2) Организацията, структурата и функциите на агенцията по ал. 1 се определят от Министерския съвет.
(3) Изпълнителният директор на агенцията по ал. 1 определя добавка на служители от администрацията на агенцията за изпълнение на специфични функции, както и индивидуалния ѝ размер за всеки служител.
(4) Средствата по ал. 3 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на Изпълнителна агенция "Развитие на съобщенията и информационните технологии" за съответната година и се включват в Закона за държавния бюджет за същата година.

Чл. 19. Средствата за подпомагане развитието на далекосъобщителната и пощенската инфраструктура и информационните технологии постъпват по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията и се набират от:
1. двадесет и пет на сто от първоначалните и допълнителни еднократни лицензионни такси, предвидени в лицензиите за далекосъобщителна дейност;
2. четиресет и пет на сто от лицензионните такси и таксите за регистрация за неуниверсални пощенски услуги;
3. петдесет на сто от годишните такси за радиочестотен спектър, предвидени в лицензиите;
4. тридесет на сто от годишните такси за ограничен ресурс - номерационен капацитет;
5. дарения и завещания;
6. лихви;
7. други постъпления.

Чл. 20. Средствата по чл. 19 се разходват за:
1. финансиране на далекосъобщителни, пощенски проекти и проекти в областта на информационните и комуникационни технологии;
2. финансиране на важни проекти, свързани с управлението, отбраната и сигурността на страната в областта на далекосъобщенията;
3. финансиране на научни изследвания и маркетингови дейности за целите на далекосъобщенията, пощенските услуги и информационните и комуникационни технологии;
4. освобождаване на радиочестотен спектър за граждански нужди;
5. финансиране на проекти и дейности, определени в плановете за регионално развитие в областта на далекосъобщенията, пощенските услуги и информационните и комуникационни технологии;
6. финансово подпомагане на основния пощенски оператор за изпълнение на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия;
7. финансово подпомагане на висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии;
8. други разходи, свързани с организацията и реализирането на далекосъобщителни, пощенски проекти и проекти в областта на информационните и комуникационни технологии;
9. издръжка на администрацията на агенцията.

§ 6. Раздел І от Глава четвърта се изменя така:
"Раздел І
Комисия за регулиране на съобщенията
Чл. 22. (1) Комисията за регулиране на съобщенията е независим специализиран държавен орган, юридическо лице, със седалище София и самостоятелен бюджет.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията осъществява секторната политика в далекосъобщенията, приета от Министерския съвет.
(4) Комисията за регулиране на съобщенията регулира и контролира осъществяването на далекосъобщения по реда, предвиден в този закон.
(5) Комисията за регулиране на съобщенията регистрира и контролира дейността по предоставяне на удостоверителни услуги, свързани с електронния подпис, по ред определен в закон.
Чл. 23. (1) Комисията за регулиране на съобщенията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.
(2) Членове на Комисията могат да бъдат само лица с висше образование, от които поне един правоспособен юрист и един икономист.
(3) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя.
(4) Заместник-председателят и двама от членовете на Комисията за регулиране на съобщенията се избират и освобождават с решение от Народното събрание.
(5) Един от членовете на Комисията за регулиране на съобщенията се назначава и освобождава с указ на Президента на Република България.
(6) Членовете на Комисията за регулиране на съобщенията се избират или назначават за срок от пет години. Броят на последователните мандати е не повече от два.
Чл. 24. (1) Членовете на Комисията за регулиране на съобщенията не могат да бъдат лица, които са собственици, съдружници, управители/прокуристи или членове на органи за управление на търговски дружества и държавни предприятия.
(2) Членовете на Комисията за регулиране на съобщенията могат да бъдат освобождавани преди изтичане на мандата в следните случаи:
1. по тяхно искане;
2. при извършено грубо нарушение на този закон и Закона за електронния документ и електронния подпис;
3. груби или системни нарушения на служебните задължения;
4. извършване на умишлено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
5. невъзможност да изпълняват задълженията си повече от три месеца.
(3) При прекратяване на правомощията на член от Комисията за регулиране на съобщенията в случаите по ал. 2 органът, избрал,определил или назначил съответния член от Комисията избира,определя или назначава нов член на Комисията за срок до края на първоначалния мандат.
(4) Възнагражденията на членовете на Комисията за регулиране на съобщенията се определят от Министерския съвет. Те не могат да заемат друга платена длъжност, както и да получават възнаграждение по граждански договор, освен в случаите, когато упражняват научна или преподавателска дейност.
(5) Комисията в своята дейност се подпомага от администрация.

Чл. 25.(1) Председателят:
1. представлява Комисията или упълномощава лица, които да я представляват;
2. организира и ръководи дейността на Комисията;
3. насрочва и ръководи заседанията на Комисията;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите от администрацията, назначава и освобождава държавните служители от администрацията;
5. изпълнява бюджета на Комисията;
6. информира обществеността за дейността на Комисията чрез средствата за масово осведомяване.

(2) При реализиране на своите правомощия Комисията се произнася с решения.

(3) Решенията на Комисията могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.

Чл. 26. (1) Дейността, структурата и организацията на Комисията за регулиране на съобщенията и нейната администрация се определят с Правилник, приет от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията.

(2) Председателят на Комисията определя добавката на служителите от администрацията на Комисията за регулиране на съобщенията за изпълнение на специфични функции, както и индивидуалния размер за всеки служител.
(3) Средствата по ал. 2 се определят в размер на 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за съответната година и се включват в Закона за държавния бюджет за същата година.
(4) Редът за определяне на индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение по ал. 2 се определя с решение на Комисията за регулиране на съобщенията."

§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точка 6 се изменя така:
"6. Регистрира и заличава регистрацията по обща лицензия за извършване далекосъобщителни дейности."
4. В т. 9 след думата "разработва" запетаята и думата "съгласува" се заличават.

§ 8. В чл. 28, се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. управлява разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър като:
а) разработва регулаторната политика за управлението му;
б) разработва и публикува принципите за управление и разпределение на радиочестотния спектър;
в) предоставя за ползване радиочестоти и радиочестотни ленти на далекосъобщителните оператори, лицензирани по реда на този закон"
2. В т. 5 се правят следните изменения:
а) Буква "а" се изменя така:
"а) пускане на пазара на радиосъоръжения, ползващи нехармонизиран радиочестотен спектър за граждански нужди;"
б) Буква "б" се изменя така:
"б) пускане в действие на радиосъоръжения, свързани с ефективното използване на радиочестотния спектър за граждански нужди;"
в).Буква "г" се отменя.
3. Точка 6 се изменя така:
"6. контролира:
а) правилното и ефективно използване на радиочестотния спектър за граждански нужди;
б) източниците на радиосмущения в радиочестотния спектър за граждански нужди."
4.Точка 11 се изменя така:
"11. разработва проекти на наредби, определящи процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужбите."

§ 9. Чл. 29 се изменя така:
"Чл. 29 (1) Комисията за регулиране на съобщенията издава разрешителни за пускане на пазара на радиосъоръжения, ползващи нехармонизиран радиочестотен спектър за граждански нужди, когато те предизвикват или могат да предизвикат радиосмущения, включително на съществуващи или планирани услуги, в определените, съобразно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, радиочестоти и радиочестотни ленти.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията издава разрешителни за пускане в действие на радиосъоръжения, свързани с ефективното използване на радиочестотния спектър за граждански нужди, когато те могат да предизвикат вредни радиосмущения или са опасни за здравето на потребителите и обслужващия персонал.
(3) Министерският съвет приема решение, с което определя списък на радиосъоръженията по ал. 1 и ал. 2, по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението се обнародва в "Държавен вестник".
(4) Специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията по ал. 1 и ал. 2 се определя в Наредба по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите."
§ 10. Чл. 30 се изменя така:
"Чл. 30. Комисията за регулиране на съобщенията представлява Република България пред Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI)."
§ 11. В чл. 31, т. 1 думите "и стандартите, определени в тях, за задължително прилагане" се заличават.
§ 12. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 1 се променя така:
"1. издадените индивидуални лицензии;"
б) създава се нова точка 2:
"2. издадените удостоверения за регистрация по обща лицензия;"
в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
"3. разрешителните, издадени по чл. 28, т. 5, б. "а" и б. "б""
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Лицензиите на обществените далекосъобщителни оператори са публични с изключение на приложенията към тях, съдържащи:
1. данни, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
2. индивидуални технически данни и параметри на мрежите;
3. финансова информация, която е търговска тайна."

§ 13. Чл. 37, ал. 1 се изменя така:
"(1) Приходите по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията се набират от:
1. пет на сто от първоначалните и допълнителните еднократни лицензионни такси, предвидени в лицензиите на далекосъобщителните оператори;
2. двадесет и пет на сто от годишните такси за радиочестотен спектър, предвидени в лицензиите;
3. тридесет на сто от годишните такси за ограничен ресурс - номерационен капацитет;
4. пет на сто от годишните такси за ограничен ресурс - позоциите на геостационарната орбита, определена за Република България с междунаридни споразумения;
5. лицензионни такси за контролиране изпълнението на лицензиите;
6. регистрационни такси;
7. двадесет на сто от глобите и имуществените санкции, предвидени в този закон;
8. лихви;
9. дарения;
10. други приходи от дейности, извършвани от Комисията за регулиране на съобщенията."
§ 14. Член 38 се изменя така:
"Чл. 38. Лицензия по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, с който се разрешава осъществяване на:
1. далекосъобщителни дейности;
2. далекосъобщителни дейности, при които се използва радиочестотен спектър или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения;
3. радио- и телевизионни дейности.".
§ 15. В чл. 39, ал. 3, се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 в края се добавят думите "или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения".
2. Създава се т. 5:
"5. "
§ 16. Раздел ІІ от Глава пета(чл. 42 - чл. 49) се отменя.
§ 17. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 53 става ал. 1.
2. Точка 2 се променя така:
"2. на обществени далекосъобщителни оператори, на които е необходим радиочестотен спектър, който не се използва пряко за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги;"
3. В т. 3 в края на изречението се добавят думите "при спазване на принципите, по чл. 28, т. 1, б. "б"."
4. Точка 4 се променя така:
"4. за изграждане, поддържане и използване на обособени мрежи за собствени нужди, посочени в чл. 81, ал. 1, когато е необходим радиочестотен спектър, като лицензията се издава на първия, заявил писмено искането си, в съответствие с принципите, по чл. 28, т. 1, б. "б"."
5. Създават се нови ал. 2 и ал. 3:
"(2) Изменение и допълнение на лицензия на обществен далекосъобщителен оператор, лицензиран за изграждане на далекосъобщителни мрежи и предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез радиочестотен спектър, издадени по реда на този закон за ползване на допълнителен радиочестотен спектър, може да се извърши без конкурс или търг, когато броят на лицензираните оператори е по-малък от свободния ограничен ресурс и исканият радиочестотен спектър е необходим за разширяване, развитие или модернизиране на съответните лицензирани далекосъобщителни мрежи.
(3) Изменение и допълнение на лицензия по ал. 2 може да се извърши, когато:
1. общественият далекосъобщителен оператор има реална необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на лицензираната далекосъобщителна мрежа; и
2. поискалият обществен далекосъобщителен оператор е използвал ефективно вече предоставения му ограничен ресурс; и
3. предоставяната чрез лицензираната далекосъобщителна мрежа обществена далекосъобщителна услуга, допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие на лицензираната далекосъобщителна мрежа."
§ 18. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Наредбите по ал. 1 се разработват от Комисията за регулиране на съобщенията и се предлагат на министъра на транспорта и съобщенията."
§ 19. В чл. 55, ал. 2 се добавя изречение второ "Индивидуална лицензия може да се прехвърли веднага след получаването ѝ със съгласие на Комисията за регулиране на съобщенията от лицензиран далекосъобщителен оператор само на лице, чийто капитал е изцяло притежаван от лицензирания далекосъобщителен оператор."
§ 20. В чл. 56, ал. 1 изречение трето се заличава.
§ 21. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 4 думите " а решението по ал. 2 - по реда на Закона за Върховния административен съд." се заличават.
§ 22. В чл. 62 ал. 3 и ал. 7 се отменят.
§ 23. В чл. 63, ал. 1 думите "обществен далекосъобщителен оператор" се заменят с думите "изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа и/или предоставяне на обществена далекосъобщителна услуга".
§ 24. В чл. 65 се създават ал. 3 и ал. 4:
"(3) Конкурсните и тръжните документи по ал. 2 се разработват и утвърждават от Комисията за регулиране на съобщенията.
(4)Съобщението за провеждане на конкурс или търг за издаване на индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност с използване на ограничен ресурс се обнародва в "Държавен вестник"."
§ 25. Заглавието на Раздел V от Глава пета се изменя така:
"Регистриране по Обща лицензия"
§ 26. В чл. 75 изречение второ се изменя така:
"Далекосъобщителните дейности, които могат да се изпълняват въз основа на регистриране по обща лицензия се определят в съответствие с чл. 39, ал. 4."
§ 27. Член 77 се изменя така:
"Чл. 77. (1) Всяко лице може да извършва далекосъобщителна дейност по обща лицензия, след като се регистрира в Комисията за регулиране на съобщенията.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията регистрира лицата, които отговарят на условията на общата лицензия в сроковете, определени в общата лицензия.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията уведомява в 3-дневен срок от регистрирането лицето по ал. 1.
(4) Правата и задълженията по изпълнение на далекосъобщителната дейност по обща лицензия възникват от момента на уведомяване на лицето за регистрацията.
(5) Комисията за регулиране на съобщенията издава удостоверение за направената регистрация на всяко лице, регистрирано по обща лицензия.
(6) В случаите, когато лицето не отговаря на условията, предвидени в общата лицензия, Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение отказва регистрацията.
(7) Решението по ал. 6 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство."
§ 28. Чл. 78 се изменя така:
"Чл. 78. Общата лицензия съдържа изисквания, посочени в чл. 57, ал. 1, съобразно вида далекосъобщителна дейност, която се извършва въз основа на регистриране."
§ 29. Член 80 се изменя така:
"Чл. 80 (1) Всяко лице, регистрирано по обща лицензия е задължено да спазва условията, предвидени в общата лицензия.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията с решение може да заличи регистрацията на всяко лице, работещо по обща лицензия, което нарушава условията ѝ, ако след предупреждение от 30-дневен срок лицето не е преустановило нарушението и не е отстранило последиците от него.
(3) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство."
§ 30. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения :
1. Досегашният чл. 83 става ал. 1.
2. В т. 1 думата "условия" се заменя със "спазване принципа" и изречение второ се заличава.
3. Създават се нови ал. 2 и ал. 3:
"(2) Конкретните задължения на операторите по предоставяне на всеобщо предлагана услуга, както и условията, при които тази услуга се предоставя, се определят в лицензиите им.
(3) В лицензиите се определят причините, поради които операторите могат да откажат предоставянето на всеобщо предлагана услуга, отнасящи се до:
1. икономически обоснована техническа невъзможност;
2. непреодолима сила;
3. други причини, предвидени в Общите условия за взаимоотношения с потребителите."
§ 31. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения :
1. Алинея 3 се изменя така :
"(3) Редът и условията за взаимно свързване на мрежите на далекосъобщителни оператори се определят в наредба на министъра на транспорта и съобщенията, разработена и предложена от Комисията за регулиране на съобщенията."
2. Създават се нови ал. 4 и ал. 5:
"(4) Комисията за регулиране на съобщенията може да издава решения с конкретни задължителни указания по проблеми между далекосъобщителни оператори относно достъп и взаимно свързване на мрежите им, в съответствие с изискванията на наредбата по ал. 3.
(5) Решенията по ал. 4 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство."
§ 32. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
(2) Редът и условията за предоставяне на линии под наем се определя с наредба на министъра на транспорта и съобщенията, разработена и предложена от Комисията за регулиране на съобщенията."
§ 33. В заглавието на Глава осма се правят следните изменения:
1. Думите "КРАЙНИ УСТРОЙСТВА И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ" се заменят с думите "РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И КРАЙНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА";
2. Думите "Раздел І" и "Крайни устройства" се заличават.
§ 34. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя:
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
"(4) При свързване на обособени далекосъобщителни мрежи към обществените далекосъобщителни мрежи по чл. 87 свързващото крайно устройство на обособените далекосъобщителни мрежи трябва да е оценено за съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите."
5. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Разрешителните по чл. 28, т. 5, б. "а" и б. "б" за радиосъоръжения се издават след оценяване на съответствието им по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите."
§ 35. Чл. 96 се отменя.
§ 36. Чл. 97 се отменя.
§ 37. Член 98 се отменя:
§ 38. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Редът и условията за издаване на разрешение по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет."
§ 39. Раздел ІІ "Електромагнитна съвместимост" (чл. 100, чл.101 и чл. 102) се отменят.
§ 40. Член 104 се изменя така:
"Чл. 104. (1) Всеки далекосъобщителен оператор представя на органа, издаващ разрешението (визата) за проектиране, необходимата документация за определяне на разположението на далекосъобщителните си мрежи и съоръжения на територията на съответните общини.
(2) Далекосъобщителните оператори създават и поддържат специализирани карти, регистри и/или информационни системи за изградените от тях далекосъобщителни мрежи и съоръжения, копие от които представят в общините за отразяване в специализираните карти, регистри и информационни системи за подземните и надземните проводи и съоръжения на територията на общините."
§ 41. Чл. 105, ал. 1 се изменя така:
"(1) Всяко лице, което предприема строителни работи е длъжно предварително да получи писмена информация от общината за разположението на далекосъобщителни мрежи и съоръжения в района на работите и да уточни начина на опазването им с операторите - техни собственици. Общините предоставят исканата информация в 14-дневен срок."
§ 42. В чл. 106, ал. 1 преди думата "имот" се добавят думите "частен урегулиран".
§ 43. В чл. 117 се създава т. 3:
"3. от позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения."
§ 44. Член 119, ал. 1 се изменя така:
"(1) Лицензионните такси, предвидени в лицензии за далекосъобщителна дейност се разпределят, както следва:
1. първоначалната и допълнителната еднократна такса:
а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 19;
б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет;
2. годишната такса - по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
3. таксата за ползване на радиочестотен спектър:
а) 50 на сто за осигуряване на средствата по чл. 19;
б) 25 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;;
в) 25 на сто в приход на републиканския бюджет.
(2) Таксата за ползване на номерационен капацитет се разпределя както следва:
1. 30 на сто за осигуряване на средствата по чл. 19;
2. 30 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
3. 40 на сто в приход на републиканския бюджет.
(3) Таксите за ползване на позициите на геостационарната орбита, определена за Република България с международни споразумения се разпределя, както следва:
1. 25 на сто за средствата по чл. 19;
2. 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
3. 70 на сто в приход на републиканския бюджет."
§ 45.

В чл. 121, ал.1 се изменя така:
"(1) Контролът върху далекосъобщителните дейности, радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, както и санкционирането за нарушения на закона и лицензиите, издадени за далекосъобщителни дейности, се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията."
§ 46. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 125 става ал. 1.
2. Създават се нови ал. 2, ал. 3 и ал. 4:
"(2) Иззетите като веществени доказателства крайни далекосъобщителни устройства и радиосъоръжения подлежат на отнемане в полза на държавата с наказателно постановление по реда на чл. 20 и чл. 21 от Закона за административните нарушения и наказания, когато са осъществени съставите на нарушения по съответните административнонаказателни разпоредби.
(3) Отнетите в полза на държавата вещи се съхраняват в помещения, специално предвидени за това до изтичането на една година от влизането в сила на наказателното постановление или на съдебното решение, с което то е потвърдено.
(4) След изтичането на този срок отнетите вещи подлежат на унищожаване по ред, предвиден в наредба на Министерския съвет. Отнетите в полза на държавата вещи или части от тях, които могат да бъдат използвани без да се нарушават законите и установените технически стандарти в страната, могат да се предоставят на учебни заведения с учебна цел, на болници или други служби с решение на Комисията за регулиране на съобщенията."

§ 47. В чл. 129 думите "от 500 до 5000 лв." се заменят с думите "от 10 000 до 50 000 лв."


§ 48. Член 135 се изменя така:
"Чл. 135. Който без разрешително пуска на пазара и/или в действие радиосъоръженията по чл. 28, т. 5, б. "а" и б. "б", ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 3000 до 15 000 лв."
§ 49. Чл. 137 се отменя.
§ 50. В чл. 138 се отменя.
§ 51. В чл. 139, ал. 1 се изменя така:
"(1) Който предизвиква радиосмущения, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв."
§ 52. Чл. 140 се отменя.
§ 53. В чл. 142 цифрите "137, 138" и думите "чл. 140" се заличават.
§ 54. Член 144 се изменя така:
"Чл. 144. (1) Глобите и имуществените санкции по влезли в сила наказателни постановления се превеждат по банковата сметка на Комисията за регулиране на съобщенията.
(2) Двадесет на сто от наложените глоби и имуществени санкции, предвидени в тази глава, остават в бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията.
(3) Осемдесет на сто от наложените глоби и имуществени санкции се превеждат в приход на републиканския бюджет.
(4) В наказателното постановление председателят на Комисията за регулиране на съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице определя срок за доброволно изпълнение.
(5) Несъбраните по реда на предходната алинея глоби и имуществени санкции подлежат на събиране по реда на Данъчно процесуалния кодекс."
§ 55. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 8 се отменя.
2. В параграф 12 след думите "чл. 3, ал. 5" се поставя запетая и добавят думите "чл. 84, ал. 3 ".
3. Параграф 17 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби:

§ 56. (1) Членовете на Комисията за регулиране на съобщенията се избират, определят или назначават в едномесечен срок от влизане на закона в сила.
(2) Първоначално членовете на Комисията за регулиране на съобщенията се избират, определят или назначават, както следва:
1. от Министерския съвет за срок от пет години;
2. от Народното събрание за срок от три години;
3. от Президента на Република България за срок от една година.
(3) В срока по ал. 1 Държавната комисия по далекосъобщения и нейната администрация се закриват.
§ 57. (1) Министерският съвет в едномесечен срок от влизане на закона в сила определя организацията, структурата и функциите на Изпълнителна агенция "Развитие на съобщенията и информационните технологии".
(2) В срока по ал. 1 административното звено към министъра на транспорта и съобщенията, осъществяващо дейността по подпомагане развитието и модернизирането на далекосъобщителната и пощенската инфраструктура се закрива.
§ 58. Разпоредбите на § 8, т. 2 и т. 3, § 9, § 12, т. 1, б. "в", § 33 - § 39, § 48 -§ 53 се прилагат след 31 август 2002 г.
§ 59. Навсякъде в Закона думите "Държавната комисия по далекосъобщения" и "Държавна комисия по далекосъобщения" се заменят съответно с думите "Комисията за регулиране на съобщенията" и "Комисия за регулиране на съобщенията".
§ 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"

Споделяне

Още от Бизнес