Проектът за ски зоната “Алеко“ спрян от екоминистъра

Проектът за изграждането на туристическа и ски зона “Алеко“ на Витоша е спрян от министъра на околната среда и водите Нона Караджова, която е отменила положителното становище по екооценката на проекта, дадено от директора на столичната екоинспекция за съгласуване на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на туристическа и ски зона “Алеко”, предложен от инвеститора “Витоша ски“.

Намеренията на компанията не могат да се осъществят по предлагания начин и ако тя иска да реализира проекта си, трябва да го съобрази със защитените зони и видове, съобщиха от екоминистерството.

Според Караджова изграждането на съоръжения за ски спорт и други обекти в различни зони на парка “Витоша“ влизат в някои противоречия с режимите за строителство, въведени с Плана за управление на парка.

Посочените в положителното становище на РИОСВ мотиви за одобрението на проекта са недостатъчно аргументирани, тъй като липсват оценки по отношение степента на въздействието върху някои местообитания и видове, които са предмет на защитени зони “Витоша” от мрежата на “Натура 2000“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Така на инвеститора е било дадено правото да променя при проектирането местоположението на трасетата и съоръженията, което поставя под съмнение предмета на оценките и заключенията за въздействието на плана върху природния парк и защитените зони.

Същевременно в отмененото положително становище не е поставено изискване за извършване на оценка за съвместимост на отделните инвестиционни намерения, което е недопустимо при дадената възможност за промени при последващото проектиране, посочват от екоминистерството.

Не става ясно по какъв начин и дали е взета предвид информацията, постъпила от консултациите с обществеността, при постановяването на становището.

Становището на РИОСВ – София бе обжалвано от Държавна агенция по горите, директора на Дирекция Природен парк “Витоша” към Държавната агенция по горите, Сдружение “Витоша ски и сноуборд училища” и WFF Дунавско-Карпатска програма.

Решението на министър Караджова е мотивирано по законосъобразност, но то не изключва бъдещото развитие на туризма в района на Витоша, но това трябва да стане като се намери законосъобразно решение за вида и размера на подобренията, за да стане планината по-достъпна за отдих и спорт, с минимални вреди за природата.

МОСВ има готовност да подпомага процеса за постигане на обществен консенсус за бъдещото развитие на Витоша, допълниха от екоминистерството.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес