Разходите изпреварват планираните, приходите изостават

Постъпленията по консолидираната фискална програма (КФП) в края на март са 5.171 млрд. лв. или 19,5% от планираните в закона за бюджета за тази година, съобщиха от Министерството на финансите в понеделник.

Разходите по консолидирания бюджет, в т.ч. вноската на България за общия бюджет на ЕС към 31 март са 6.840 млрд. лв., което е 25.3% от годишния разчет.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно от 1.669 млрд. лв., като отчетеният само за март дефицит е 271 млн. лева. Бюджетното салдо за първото тримесечие се формира от дефицит по националния бюджет от 1.384 млрд. лв. и по европейските средства от 285 млн. лв.

В частта за приходите събраните през първото тримесечие данъци и осигуровки са 4.182 млрд. лв., което е 81% от общите постъпления по КФП. Приходите от преки данъци са 1.077 млрд. лв. или 29% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са 1. 718 млрд. лв., което е 15% от програмата за годината.

Приходите от ДДС са 995 млн. лв., или 14.6% от планираните в бюджета и с 606 млн. лв. по-малко спрямо постъпленията към март 2009 г.

От Министерството на финансите обясняват, че изоставането спрямо същия период на миналата година се обуславя от значителните приходи, постъпили през януари 2009 г. в резултат на по-високите разходи, извършени през декември 2008 г. (включително и значителни по размер публични разходи). От друга страна то е повлияно и от намаления обем на сделките в държавите членки на ЕС, които са с 18.5% по-малко от 2009 година.

Постъпленията от акцизи към 31 март 2010 г. са 702 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 15.3%. Приходите от мита са 21 млн. лв. или 15% от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци, в т.ч. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, са 191 млн. лв., или 26.5% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски за първото тримесечие на 2010 г. са 1.196 млрд. лв., което е 23.3% от разчетите за годината.

Неданъчните приходи и помощите са 989 млн. лв. или 18.2% от разчета за годината. Спрямо постъпленията за същия период на 2009 г. има изоставане с 251 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на постъпилите в началото на 2009 г. авансови плащания от фондовете на ЕС, които имат еднократен ефект, но оказват влияние при съпоставката на общия размер на приходите за първото тримесечие на 2010 година.

Текущите нелихвени разходи са 5.569 млрд. лв. (26% от разчета за годината), капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) са 773 млн. лв. (19.6% от разчетите в бюджета) и лихвените плащания са 251 млн. лв. (43.2% от планираните за 2010 г.).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към март 2010 г. от централния бюджет, е 246 млн. лв.

Фискалният резерв към 31 март 2010 г. е 6.4 млрд. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?