Разходите в бюджета са с 4.4% по-големи от миналата година

Разходите в бюджета са с 4.4% по-големи от миналата година

Бюджетът уверено трупа дефицит, а разходите надвишават миналогодишните за аналогичните периоди на сравнение, въпреки всички призиви за икономии и закани за рязане на разходи, отправяни от правителството. Тези два факта се виждат от изпълнението на бюджета по консолидираната фискална програма (КФП) към края на април 2010 г. Справка за изпълнението бе разпространена от финансовото министерство във вторник.

Към края на април бюджетното салдо по КФП е отрицателно в размер на 1.3 млрд. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 958 млн. лв. и по европейските средства в размер на 341 млн. лв., показват данните на министерството.

Приходите

Постъпленията по КФП към края на април са 7.5 млрд. лв. или 28.2% от годишните разчети за 2010 г.

На месечна основа през април приходите надвишават разходите с 370 млн. лв., което дава основание на Министерството на финансите да констатира в съобщението си, че ″излишъкът за април потвърждава предварителните оценки за фискалната позиция и постигане на положително бюджетно салдо на консолидирано ниво″. По това време обаче БНБ направи своята вноска в бюджета от 354 млн. лв. или с 54 млн. лв. повече от планираната.

Данъчните постъпления заедно с осигуровките в края на април са 5.8 млрд. лв., което е, което е 78% от общите постъпления по КФП.

Приходите от преки данъци са около 1.5 млрд. лв. или 39% от разчетените за годината. От косвени данъци те са около 2.5 млрд. лв., което е 21.5% от годишния план. Приходите от ДДС са 1.5 млрд. лв. или 22.7% от планираните в бюджета. Събраните акцизи са 908 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 19.8%.

Приходите от мита са 31 млн. лв. или 22.4% от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци са 294 млн. лв. или 40.7% от годишния план.

Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски към 30 април са 1.6 млрд. лв., което е 31.5% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са 1.65 млрд. лв. или 30.3% от разчета за годината. Спрямо постъпленията за същия период на 2009 г. се наблюдава изоставане с 579 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на постъпилите в началото на 2009 г. авансови плащания от фондовете на ЕС, които имат еднократен ефект, но оказват влияние при съпоставката на общия размер на приходите за първите четири месеца на 2010 година, посочват от МФ.

През април постъпи вноската от превишението на приходите над разходите на БНБ в размер на 354.7 млн. лв., или с 18.2 процента над предвидените в бюджета за 2010 г.

Разходите

Разходите по консолидирания бюджет, заедно с вноската на България за общия бюджет на ЕС към 30 април 2010 г. възлизат на 8.8 млрд. лв., което е 32.6% от годишния разчет.

Текущите нелихвени разходи са 7.3 млрд. лв. или 34.1% от годишния разчет, капиталовите разходи са 940 млн. лв. или 23.9% от разчетите в бюджета, а лихвените плащания - 265 млн. лв. (45.7% от планираните за 2010 г.).

Спрямо същия период на предходната година, разходите (вкл. вноската за бюджета на ЕС) нарастват с 367.4 млн. лв. (4.4%), в т.ч. нелихвените разходи нарастват с 397 млн. лева. По-високият размер на разходите по консолидирания бюджет се дължи основно на по-високите социални и здравно-осигурителни плащания, които към края на април са с 455 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година, отбелязват от Министерството на финансите.

Ръст има и при субсидиите за реалния сектор и селскостопанските производители, като, според министерството, той е ″свързан с усилията за стимулиране на икономиката и подобряване на условията пред българския бизнес″.

Лихвените разходи са намалели спрямо 30 април 2009 г. с 30 млн. лв. Капиталовите разходи са със 119 млн. лв. (11.2%) по-малко спрямо края на април 2009 г.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към април 2010 г. от централния бюджет възлиза на 278 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Фискалният резерв към 30 април 2010 г. е 6.7 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес