Рекорден бюджетен излишък от 2.6 млрд. лв. е отчетен в края на април

Само за четири месеца е надминат излишъкът натрупан през цялата 2018 г.

Рекорден бюджетен излишък от 2.6 млрд. лв. е отчетен в края на април

Министерството на финансите отчете рекорден бюджетен излишък в края на април от над 2.678 млрд. лв., което е 2.3 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Това показват предварителните данни на салдото по консолидираната фискална програма (КФП)на касова основа.

За сравнение за цялата 2018 г. постигнатият бюджетен излишък беше над 2.4 млрд. лв. В края на годината той се сви на 163 млн. лв., заради ударното му харчене основно за магистрала „Хемус“, за която бяха заделени 1.35 млрд. лв. в специална сметка в БНБ и други пътни проекти. Допълнителни средства получиха още МВР и Министерството на отбраната. 

По традиция месец април се характеризира с превишение на приходите над разходите, заради приключването на данъчната кампания. Рекордното бюджетното салдо се дължи и на възстановените суми от Европейската комисия в частта на помощите.

Приходите са над една трета от годишния разчет

Приходите и помощите по КФП към края на април се очаква да бъдат в размер на 15.1 млрд.  лв. Това е 34.5 % от годишния разчет. Спрямо април 2018 г. приходите по КФП нарастват с над 2.14 млрд. лв.

Ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

На база на наличните предварителни оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на над 1 млрд. лв., неданъчните приходи от близо 673 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 378 млн. лева.

В частта на неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 1 юли 2018 г. С тях беше променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите четири месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Разходите възлизат на 28 на сто от годишния разчет

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на България в бюджета на ЕС към април 2019 г. са в размер на 12.4 млрд. лв.

Това е 28% от годишния разчет, като обичайно изпълнението на разходите спрямо планираното с разчетите за годината е по-високо през второто полугодие.

За сравнение разходите по КФП към април 2018г. бяха в размер на 11.6 млрд. лева.

Нарастването на разходите с около 800 млн. лв. се дължи основно на увеличените заплати с 10% на държавните чиновници, както и на тези на учителите.

Ръстът на приходите е довел и до увеличаване на вноската в бюджета на ЕС, която към края на април възлиза на 536.6 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес