Рекордни пари за фермерите, за да не се загубят евросредства

Земеделските програми ще получат 2.91 млрд. лв. през 2018 г.

Рекордни пари за фермерите, за да не се загубят евросредства

Правителството ще се опита да навакса забавеното усвояване на европейските средства за фермерите и одобри рекорден таван на плащанията за тази година от 2.91 млрд. лева. Това става ясно от съобщение на правителствената информационна служба.

Това е ръст на плащанията от над 400 млн. лв. спрямо 2017 г. и с около 800 млн. лв. повече спрямо 2016 г. Наред с увеличаването на парите, което е характерно с наближаването на края на периода, другата основна причина за ръста е неизпълнението на план-сметката през предишните две години по отношение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и на Програмата за морско дело и рибарство, която тръгна със закъснение през настоящия програмен период 2014 – 2020 г.

През миналата година беше отворен прием само по една мярка за кандидатстване по ПРСР – за хуманно отношение към животните. Обещанието беше за отваряне на прием по над десет мeрки, насочени към развитие на малки земеделски стопанства, млади фермери и подкрепа за неземеделски дейности. Основната причина за това, изтъквана от земеделското министерство, се оказа електронизирането на услугите за фермерите и обвързване на ПРСР, която работи по системата за администриране и контрол ИСАК, с публичния модул на системата за управление на еврофондовете ИСУН, с цел по-голяма прозрачност и публичност.

Наваксването на изоставането е от изключителна важност защото след 2018 г. ще бъде направен преглед на изпълнението на междинните цели по ПРСР и ако не бъдат изпълнени индикаторите, има риск да не бъде освободен резервът от 6 на сто от бюджета.

Разпределението на 2.91 млрд. лв.

За това за 2018 г. е заложено през Държавен фонд "Земеделие" да бъдат разпределени общо 2.91 млрд. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях над 2.6 млрд. евро са за сметка на ЕС, а останалите близо 276 млн. лв. идват от националния бюджет.

Най-много средства ще отидат по схемата за единно плащане на площ и обвързаната подкрепа за животни, плодове и зеленчуци – над 1.55 млрд. лв. През последните две години може да се каже, че с тези плащания няма проблеми, ако се изключат опитите за измама с площите през 2017 г., които бяха пресечени още в началото, и забавеното въвеждане на основанията за плащане - т.нар. правни основания.

По линия на директните плащания са заложени и още близо 320 млн. лв. за агроекология и климат, биологично земеделие и "Натура 2000".

По Програмата за развитие на селските райони е планирано да бъдат изплатени близо 858 млн. лв. Това е над два и половина пъти повече спрямо изплатените до момента около 300 млн. лв. (9% от бюджета на ПРСР) за период от три години, по данни на ДФЗ към края на 2017 г.

Сумата от 858 млн. лева през тази година ще бъде насочена основно за плащания по мярка 4 - "Инвестиции в материални активи", мярка 6 - "Развитие на стопанството и стопанската дейност", мярка 7 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" и мярка 19 – ЛИДЕР, е посочено в правителственото съобщение.

По Програмата за морско дело и рибарство са разчетени 38.3 млн. лв., които ще бъдат насочени към мерките "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов" (1.7), "Инвестиции за подобрение на инфраструктурата в рибарските пристанища" (1.8), "Продуктивни инвестиции в аквакултура" (2.2), "Изпълнение на стратегиите за ВОМР" (4.2) и "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" (5.4).

За пазарните мерки, включително и за Националната програма по пчеларство, схема "Училищен плод", схема "Училищно мляко", Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, промоционални програми, възстановявания при износ и други схеми са заложени над 145 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес