Ректори-плагиати ще бъдат уволнявани от министъра на образованието

Парламентът въведе санкции за преписване и изисквания за доценти и професори

Ректори-плагиати ще бъдат уволнявани от министъра на образованието

Парламентът даде правото на министъра на образованието да отстрани ректор на университет заради плагиатство или защото е отказал да освободи преподавател, издигнал се с преписване. Сега министърът не може да се меси в управлението на висшите училища, които са автономни макар и голяма част от тях да са на държавна издръжка.

Санкциите за плагиатство за ректори, професори, доценти, главни асистенти, както и за придобилите научна степен доктор или доктор на науките бяха въведени с промени в Закона за развитие на академичния състав. С тях на практика се дава инструмент на министерството да се намесва в такива случаи. В момента то е напълно безсилно да санкционира плагиатите. Няма и механизъм за проверка на такива случаи.

Първият пострадал

Вероятно един от първите, на които ще бъде наложено наказание за плагиатство, ще е ректорът на Техническия университет - Варна, Росен Василев. Миналата година министерството на образованието сезира прокуратурата, че цели раздели в неговата дисертация са преписани.

Министерството нямаше как да спре процедурата по хабилитирането му, която в крайна сметка приключи успешно за Василев. Сега обаче министърът ще може да го отстрани от длъжност и да назначи временен ректор, докато общото събрание избере нов ръководител на университета.

Престъпление

Според новоприетите текстове при подобни случаи ще се подава сигнал до министъра на образованието за плагиатство или други нарушения в процедурата за научна степен или заемане на научна длъжност. Става въпрос за конфликт на интереси от страна на член на съответното научно жури или за използване на недостоверни данни в научния труд.

Допустимостта на сигналите ще се преценява от комисия, в която задължително трябва да има юрист. Ако тя реши, че е нужна допълнителна проверка, случаят ще се препраща към бъдещата Комисия по академична етика към министъра на образованието. Етичната комисия ще е нов орган. Ще се състои от петима души - един юрист и четирима представители на четирите научни направления.

Ако съмненията за нарушения се докажат от етичната комисия, министърът освен да отстрани ректора, ще може да спира съответната процедура за научна степен или длъжност до премахване на нередностите.Етичната комисия ще може да се произнася и по вече приключили процедури за научни степени и длъжности. За целта трябва да бъде подадена жалба от засегнато лице.

Наказание

При установени нарушения присъдените степени трябва да бъдат отнети. Асистентите, доцентите и професорите, назначени след доказани нередности, трябва да бъдат освободени. Ако е доказано, че са преписвали, но ректорът откаже да ги освободи, министърът ще може да отстраниректора.

Санкции ще има и за научните институции. При системни нарушения, т. е. повече от три установени, те може да останат без програмна акредитация за съответната докторска програма. Тъй като програмните акредитации са за определен период, те ще биват отнемани до изтичането на срока, за който са дадени. В това време съответното висше училище или научна институция няма да има право да обучава по тази програма.

Наказанието за установен конфликт на интереси на член от научното жури е 3-годишна забрана да участва в такова.

Новият закон въвежда и минимални единни критерии за заемане на научна степен, на които трябва да отговарят всички кандидати. Досегашните професори и доценти ще продължат да заемат академичните си длъжности дори и да не отговарят на тях, но ако това е така - няма да могат да участват в научни журита.

Споделяне

Още по темата

Още от България