Съдът придвижи към финал злополучния проект за е-здравеопазване

"Стемо Гама Консулт" печели лъвския пай от поръчките за над 6 млн. лева

Съдът придвижи към финал злополучния проект за е-здравеопазване

След повече от година в спиралата на постоянни обжалвания една от ключовите обществени поръчки по проекта за електронно здравеопазване може да продължи напред, а съществена част от него най-накрая да бъде финализирана. Това става възможно след решение на Върховния административен съд (ВАС) от 6 декември, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

Решението позволява на Министерството на здравеопазването да определи изпълнител за изграждането на електронно медицинско досие, както и за изграждането на електронната рецепта и електронното направление. След съдебното решение основната част от дейностите в проекта за електронно здравеопазване ще се изпълняват от консорциума "Стемо-Гама консулт", който е редовен участник в търгове на МЗ в областта на информационните и комуникационните технологии, автор на отменената система за чекиране с пръст в болниците.

Последните планове на МЗ са проектът да бъде финализиран в края на 2020 година.

Съдът решава изхода от спорната поръчка

Оспорваната обществена поръчка, по която съдът се произнесе, включваше две обособени позиции – за изграждането на електронно медицинско досие и за изграждането на електронна рецепта и направление. Тя е с прогнозна стойност 1.9 млн. лева с ДДС. МЗ беше прекратило поръчката в частта ѝ за електронното досие поради наличието на само един допуснат участник - "Стемо Гама Консулт". В частта за изграждането на електронната рецепта и направление на първо място беше класирано обединението "Е-здравни системи", където водещият изпълнител е "Контракс" и други две фирми "Скайуер Груп" ЕООД и "Ей Ес Ес" ООД, които поддържат софтуерите на лаборатории и аптеки. На второ място отново бе класиран "Стемо Гама Консулт".

Съдът се произнася, че МЗ неоснователно е прекратило поръчката в частта ѝ за изграждането на електронното досие поради липсата само на един допуснат участник – "Стемо Гама Консулт" и връща процедурата на МЗ да се произнесе от етап "оценяване, класиране и определяне на изпълнител".

"В случая прекратяването на процедурата и отказа за сключване на договор при избран изпълнител по Дейност 9 ( и така посочените зависимости, които самият възложител е заложил между Дейност 9 ("Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие") и Дейност 8 ("Изграждане на здравно-информационен портал") при срок за изпълнение на Дейност 8 от 6 месеца, Министерство на здравеопазването прави невъзможно изпълнението на възложената вече на изпълнител Дейност 8 и по този начин поставя непреодолими препятствия пред цялостното изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-1.002-0007 от 21.03.2017", се казва в мотивите на съда.


По втората част от поръчката съдът също се произнася в полза на "Стемо Гама Консулт", тъй като потвърждава решението на КЗК, че процедурата трябва да се върне в МЗ, а класираният на първо място консорциум - "Е-здравни системи" да бъде отстранен. Причината е, че "Е-Здравни системи" не е представило в техническото си предложение сертификати за внедрена система за управление на сигурността на информацията по БДС EN ISO/IEC 27001 и сертификат за внедрена система за управление на услуги по стандарт за двете по-малки фирми в обединението.


"Налице е било основание по чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП за отстраняване от процедурата, независимо, че един от участниците в обединението "Контракс" АД е представило относимия сертификат, след като за останалите дейности възложени за изпълнение от останалите участници съгласно Допълнително споразумение № 2 от договора за обединение, не са представени сертификати за дейностите посочени по обособена позиция № 2 в нейната цялост и относими към дейностите разпределени за изпълнение от "Скайуер груп" ЕООД и "Ей Ес Ес" ООД. Предвид на изложеното правилно КЗК е отменила решението на възложителя в частта, в която е определено за изпълнител Обединение "Е-Здравни системи", с участници - "Контракс" АД, "Ей Ес Ес" ООД и "Скайуер груп" ЕООД, като е дала указания след връщане на преписката техническото предложение на участника да бъде разгледано и отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП", посочва съдът.

Съдът посочва, че след връщане на преписката възложителят (МЗ) следва да отстрани от участие в процедурата Обединение "Е-Здравни системи" и извърши ново оценяване на техническото предложение и класиране на "Стемо-Гама консулт" в съответствие с дадените от КЗК указания за спазване на методиката за оценяване одобрена от възложителя. Съдът връща на МЗ тази част от поръчката от етап "разглеждане на техническите предложения на ДЗЗД "Стемо - Гама Консулт" и Обединение "Е-Здравни системи", съобразно мотивите, изложени в решението и решението на КЗК".

Така и за изграждането на електронното досие, и за изграждането на електронната рецепта и направлнеие на първо място следва да бъде класиран "Стемо Гама Консулт".

"Стемо Гама Консулт" ще изпълнява повечето дейности по проекта

С това проектът за е-здравеопазване значително напредва, а "Стемо Гама Консулт" се очертава като основен изпълнител на голяма част от дейностите по проекта.

От края на август 2018 година досега след многобройни обжалвания и спирания на процедурите МЗ успя да проведе други 2 поръчки и да сключи договори за няколко дейности. През октомври МЗ сключи договор със "Стемо Гама Консулт" за разработването на подсистема за електронни административни услуги на стойност 1 070 000 с ДДС. и за изграждането на здравно-информационен портал на стойност 492 000 лв. с ДДС. В рамките на същата поръчка разработването на електронни регистри на стойност 1 072 476 лв. беше възложено на обединението "ДЗЗД Конгрес", което включва фирмите "ЦАПК-Прогрес" и "Контракс".

По-рано през юли МЗ възложи отново на "Стемо Гама Консулт" разработването и внедряването на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на бъдещата Национална здравна информационна система. Договорът е на стойност 2.3 млн. лева с ДДС.


Проектът за електронон здравеопазване, който е на обща стойност 12 млн. лева, обаче включва и още дейности, по които досега не са обявени поръчки като например подсистема за събиране на информация от болниците. Чрез нея данните за хоспитализациите, извършените дейности и направените разходи за лечение по видове ще се подават в реално време или периодично чрез използваните в лечебните заведения програмни продукти. Друг компонент на проекта е "Изграждане на система за мониторинг и контрол в здравеопазването (DWH – Data warehouse)", която ще даде възможност за анализ на данните от всички елементи на националната здравноинформационна система, както и функционалност за финансово управление и мониторинг на разходите за дейности, финансирани директно от МЗ.  

Споделяне

Още по темата

Още от България