Съдът "опрости" данъци на Христо Стоичков

Административна колегия на Софийски градски съд "опрости" част от данъците на футболиста Христо Стоичков с решение по жалбата му срещу данъчен ревизионен акт за доходите му през 1995, 1996 и 1997 г. Съдът отмени като незаконосъобразен данъчен ревизионен акт на Териториална данъчна дирекция-София от 21.07.2003 г. в частта му, с която е определено, че за 1996 г. Стоичков има да внася 280,90 лв. и в частта, с която е определено, че за 1997 г. Камата дължи 17 574,70 лв. Съдът отхвърля жалбата в останалата ѝ част - за 1995 г., като неоснователна и недоказана.

За 1995 г. данъчното задължение е определено от съда като законосъобразно.

Стоичков е получил 791,27 лв. през тази година. От тях за облагаеми са преценени само 339,12 лв. - съответни на трите футболни срещи, играни в България. Приспаднати са 30% на основание чл.13, ал.12, т.5 ЗДОД и е получен облагаем доход от 237,38 лв.. За него е определен данък от 45,57, увеличен по чл.58 б "в" ЗДОД на 91,14лв.

Съдът приема, че законосъобразно е определен данък в двоен размер за 1995 г., тъй като и лицата, живеещи в чужбина, следва да подават данъчни декларации за доходите си, получени в България. Възражението за погасяване по давност на данъчното задължение от 1995 г. според съда е неоснователно, тъй като не е установена нищожност на първия данъчен ревизионен акт от 22.06.2000 г., с влизането му в сила давността е била прекъсната и е започнала да тече нова 5-годишна давност.

Според параграф 24 ЗДОД в сила от 9.07.1996 г., приложим за 1996 г. и 1997 г., дължимият данък върху общия доход, начислен върху получените парични премии и награди за участие в олимпийски, световни и европейски първенства и други спортни състезания се преотстъпва на Държавен фонд за подпомагане на физическото възпитание и спорта - юридическо лице към Комитета за физическо възпитание и спорт. От справките за изплатени възнаграждения на футболистите от националния отбор за 1996 г. и 1997 г. се вижда, че на Стоичков авансово са били удържани 10% данък по чл. 41 а, ал. 2 ЗДОД, която е отменена. Как се удържа данъкът за фонда по параграф 24 ЗДОД е уредено в чл. 60 и чл. 61 от Закона за физическото възпитание и спорта, отменени на 30.06.2000 г. Ответникът е бил в правото си да определи дължимия данък, който да се преотстъпи на фонда до 30.06.2000 г. - докогато той е съществувал. След като данъкът е преотстъпен на вече несъществуващ субект, държавата няма право да получи този данък, нито интерес да го определя.

Съдът реши също жалбоподателят Стоичков да заплати 40 лв. разноски на Регионална данъчна дирекция-София на основание на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските хонорари съразмерно на отхвърлената част от жалбата. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?