Съдът спря строежа на Националното хранилище за слабо радиоактивни отпадъци

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени оценката за въздействие върху околната среда на Националното хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци, защото не обхваща пълни анализи за риска за човешкото здраве, и така на практика блокира строежа на съоръжението край АЕЦ "Козлодуй". Проектът се изпълнява от Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДПРАО) и се финансира от Международния фонд "Козлодуй", в който Европейската комисия изплаща компенсации на България заради спрените малки реактори.

Решението, което подлежи на обжалване пред петчленка, връща преписката по екооценката за ново разглеждане от министъра на околната среда.

Съдът посочва, че при одобряването на оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС) през 2011 г. екоминистърът не е взел предвид забележки на Националния център по радиобиология и радиационна защита по изготвения от "Еко Енергопроект" ООД анализ за влиянието на проекта върху околната среда и здравето на хората.

В доклада по ОВОС не е проведен задълбочен сравнителен анализ на местоположението и характеристиките на площадките и те не са оценени. Без да бъдат приведени доказателства, в доклада е направен извод, че площадка "Радиана" предлага най-благоприятните условия за изграждане и експлоатация на съоръжението, макар в приложенията да са били добавени данни, които на практика опровергават направените в съдържателната част заключения, смятат висшите магистрати.

В действителност не е доказано, че избраната площадка най-пълно отговоря на изисквания в Наредбата за безопасност при управление на радиактивните отпъдъци. Не е доказано и обстоятелството, че характеристиките на площадката в комбинация с избраната концепция за погребване осигуряват защитата на населението, посочват от ВАС .

Те дават за пример, че експертен съвет към министъра на икономиката, енерегтиката и туризма е решил слабоактивните РАО да се погребват хранилище от приповърхностен траншеен тип, макар експертиза на "Риск Инженеринг", изработена по поръчка на ДПРАО, да препоръчва тунелния тип за съхранение. Траншейният тип на погребване противоречи и на приетата Стратегия за съхранение и управление на РАО., според която се препоръчва погребването на ниско и средноактивните РАО да става в съоръжение на междинна дълбочина и в геоложко хранилище.

Авторите на доклада по ОВОС твърдят, че потенциалното радиационно въздействие е локализирано в рамките на площадката на хранилището и извън нея е пренебрежимо малко. Тричленката на ВАС обаче подкрепя изказано при обсъждането на оценката становище на Изпълнителната агенция по околна среда, че е необходимо доказване на това твърдение.

Освен това фактически липсва мотивирано становище на Министерството на здравеопазването, че не се предполага значително отрицателно въздействие върху здравето на населението, при положение, че в община Козлодуй е регистрирана смъртност с 2 процентни пункта по-висока от средната за страната.

Жалбата срещу оценката на хранилището бе подадена от Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес