Съдебната власт заобикаля закона за обществените поръчки

Нарушения при финансовото управление на бюджета на съдебната власт и заобикаляне на закона за обществените поръчки са открити при извършен одит от Сметната палата за периода 1 януари - 30 септември 2003 година.

Одитният екип е установил повтаряемост на част от констатираните нарушения, установени при предходни одити, за които не са били предприети мерки за отстраняването им. Установено е, че не се превеждат всеки месец отчисленията по фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" в съответствие с нормативните изисквания. Няма и определен ред за извършване на централизирани доставки, предназначени за органите на съдебната власт, по отношение на тяхното планиране, финансиране, договаряне, документиране, отчитане и контрол.

В съдебната система не е приет единен документ за изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол (СФУК). В Софийския окръжен съд и в Софийския градски съд има установена практика за осъществяване на предварителен контрол, без да са разписани вътрешни правила.

Проверката на процедурите, които осигуряват разделение на отговорностите, е установила, че във всички районни съдилища, включени в анкетата, има съвместяване на повече от една длъжност, което създава предпоставки да не се осъществява обективен контрол върху паричните потоци и да не се разкриват нарушения и грешки, се посочва в доклада.

Общият размер на текущите разходи съответства на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. (ЗДБРБ), но разпределението на средствата по показатели не съответства на размерите на параметрите, утвърдени със ЗДБРБ. Приетите със ЗДБРБ параметри на бюджета на съдебната власт за 2003 г., които са в намаление спрямо предложените от Висшия съдебен съвет (ВСС) в проекта на бюджета, са създали напрежение при изпълнението на бюджета на съдебната власт, се посочва в доклада.

Установено е още, че липсват вътрешни правила за определяне на работната заплата на персонала в съдебната система, в които да са регламентирани критерии за определяне на максималните възнаграждения на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители. Размерите на възнагражденията на вещите лица се определят субективно от органа, назначил експертизата.

Към 30 септември 2003 г. са отчетени неразплатени разходи за 569 573 лв., от които 293 294 лв. са неизплатените възнаграждения на вещи лица за извършените от тях експертизи. Причината е в късното утвърждаване на бюджетните сметки на съдилищата и следствените служби и намалението на средствата по параграф "Други възнаграждения и плащания на персонала", извършено с решение на ВСС.

Няма утвърден ред за осъществяване на контрол по изпълнението на инвестиционната програма.

В съответствие с Единния класификатор на съдебните служители са изплащани възнаграждения за ранг, без да са приети условията и редът за тяхното присъждане. Не е увеличен броят на магистратите, поради неосигуреност на средства по бюджета на съдебната власт, се посочва в доклада.

Проверката по изпълнението на Закона за обществените поръчки (ЗОП) констатира, че изградената система за контрол при възлагането на обществените поръчки създава предпоставки за спазването на изискванията на закона. Същевременно през одитирания период са извършени централизирани доставки чрез администрацията на ВСС на 118 копирни машини за 54 съдилища и 31 окръжни следствени служби, без да са приложени процедурите за възлагане на обществени поръчки. От тях 42 броя са били с единични цени от 18 240 лв. до 41 538 лв. От бюджета на съдебната власт са разходвани 758 597 лв. за доставка на материали от "МКД-96" ОДД, София, без да има договор, а тази доставка трябва да е обект на обществена поръчка. Сметната палата е уведомила за това министъра на правосъдието - председателстващ ВСС, да предприеме мерки за спиране на разходването на средства от бюджета на съдебната власт за снабдяване на съдилищата с акцидентни материали през 2004 г. до организирането на процедура за възлагане на обществена поръчка.

За констатираните нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки с доклади са уведомени министрите на финансите и на държавната администрация. Висшият съдебен съвет трябва да вземе мерки за изпълнение на препоръките и писмено да уведоми за това Сметната палата до 31 юли 2004 г.

За проверката са анкетирани председателите и главните счетоводители на 30 съдилища - 12 окръжни, 14 районни, едно военно-апелативно, едно апелативно и две военни съдилища, на директора на дирекция "Бюджет и финанси", главния счетоводител и други длъжностни лица от администрацията на ВСС.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?