Само 9% от фирмите у нас ползват възобновяема енергия

Само 9% от нефинансовите предприятия в България използват възобновяеми енергийни източници, при това в много ограничен кръг – слънце, биомаса или биогорива. Основно това са фирми в сферата на търговията и услугите, сочи проучване на Института за икономически изследвания на БАН, финансирано от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси”.

Според изследването 41.1% от предприятията, които използват алтернативна енергия, са за ремонт на моторни превозни средства, в промишлеността – 18.9 на сто, хотели и ресторанти – 11.1%.

Изследвани са и нагласите на домакинствата, според които хората търсят алтернативни източници на енергия в два случая – ако има повишаване на цената на тока или намаляване на средномесечния им доход. Най-широко прилаганите ВЕИ от населението у нас са биомасата за отопление – 58,3%, следвана от слънце за подгряване на вода – 12.5 на сто, и отпадъци от селското и горското стопанство – 4 ,6%.

Една десета или 9.5% от изследваните домакинства са категорични, че са готови да плащат повече за електрическа енергия, добивана от възобновяеми източници. Други 75% пък са съгласни да плащат за това до 10 на сто от месечната си сметка за ток, сочи още проучването.

Анализът на получените резултати показва, че въпреки финансовата криза и междуфирмената задлъжнялост, при подходящи стимули и национална политика, предприятията в България биха инвестирали средно 1.68% от годишния си оборот във ВЕИ през следващите 5 години. Така общо собствените им средства за инвестиции в сектора биха били към 680 млн. лв.

Авторите на изследването смятат, че е възможно фирмите да заделят и по-голям дял от годишния си оборот, защото производството на ВЕИ спестява разходите за изграждане на енергийни мрежи и загубите при пренос на енергия до крайния потребител.

Споделяне

Още от Бизнес