Самоходна машина ще пази езерата у нас от заблатяване

Самоходна машина ще пази езерата у нас от заблатяване

Ековедомството отпуска пари за закупуване на самоходна машина, която да пази от заблатяване Шабленското и Дуранкулашкото езеро, но при нужда ще се използва и за поддържането на дружи влажни зони. Целта е да се запазят и развиват популации на риби, птици, земноводни, влечуги и бозайници в тези райони, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в петък.

Община Шабла ще получи от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 381 275 лв. за купуване на въпросната машина. С нейна помощ ще се извършва подводно косене и изкореняване на растителността, което ще подобри водообмена между Шабленското и Дуранкулашкото езера и така ще се подобри размножаването на местните видове.При нужда многофункционалната машина ще се предоставя и за поддържане и на други влажни зони.

Шабленското езеро е в списъка с влажните зони с международно значение от 1996 г. Тук живеят 29 вида риби от семейства "Шаранови“ и "Попчета“, като седем от тях са включени в Червената книга на Република България. Районът е единственото находище у нас на дългоопашато попче. Тук живеят 6 вида земноводни и влечуги. Комплексът има стратегическо значение за световно защитената червеногуша гъска, която зимува в него.

Интензивното земеделие и животновъдство във водосбора на езерата през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век обаче са увеличили многократно количеството амоний, фосфати и нитрати във водите. В резултат на протичащите процеси водните огледала обрастват с тръстика, а дъното се покрива с нарастващ слой тиня. Лиманните езера се заблатяват и има риск множество редки видове ще изчезнат от тукашните им хилядолетни местообитания, затова предприетите възстановителни мерки имат спасителен характер. Те са предписани и в плановете за управление на защитените местности.

Споделяне

Още от Greenpool