Санкциите за монопол според оборота и вината на нарушителя

Санкциите за монопол според оборота и вината на нарушителя

Санкциите за нарушаване на Закона за защита на конкуренцията вече ще се определят според типа провинение на съответната фирма, реализирания оборот от стоки, които са пряко, косвено и хипотетично засегнати от нарушението и според утежняващи или смекчаващи вината обстоятелства. Това предвижда методика за определяне на имуществените санкции, обявена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в сряда.

Правилата, които са в съответствие с евроизискванията, фиксират основен процент от нетните приходи за санкция като той може да бъде увеличаван или намаляван според това дали фирмата нарушител възпрепятства производството на КЗК или съдейства.

Сред най-тежките нарушения са посочени картелните споразумения, както и стратегическите злоупотреби с господстващо положение. В тези случаи се предвижда санкция от до 10% от стойността на продажбите, реализирани от предприятието на територията на страната през последната финансова година от участието му в нарушението.

За не особено тежките нарушения основната глоба ще е до 8 % от стойността на продажбите, а за леките провинения – до 5 % от оборота.

За сдруженията на предприятия, които не реализират приходи от продажби, КЗК определя твърди суми за глоби. За леките нарушения основният размер на санкцията е до 50 000 лв., за не особено тежките нарушения – до 100 000 лв., а за тежките - до 150 000 лв.

За леки нарушения ще се считат случаите на вертикални ограничения на конкуренцията, които обхващат малък географски район или засягат ограничен кръг предприятия или потребителя, както и злоупотреби с господстващо положение в малък регион.

Като не особено тежки нарушения са определени хоризонталните ограничения на конкуренцията, които не са “картели”, вертикалните ограничения на конкуренцията, злоупотреби с господстващо положение, както и стратегическите злоупотреби с монопол, които не водят или не биха могли да доведат до затваряне на пазара или до изключване на конкуренти от пазара.

Тежки са провиненията като картели, както и повечето случаи на стратегически злоупотреби с господстващо положение.

Основният размер на санкцията може да бъде увеличен или намален с по 10 % за всяко установено утежняващо или смекчаващо отговорността обстоятелство, пише още в методиката.

Утежняващо обстоятелство е ако фирмата вече е извършвала подобно нарушение, не оказва съдействие или възпрепятства разследването на КЗК или предприятието е подбудителят на нарушението. Вдигане на санкцията ще има и при предлагане или даване на "обезщетение" или "компенсация" на други предприятия за включването им в нарушението.

Сред смекчаващите обстоятелства са прекратяването на нарушението веднага след намесата на КЗК, но не и в случаите на картели. Намалява се санкцията и ако фирмата е била пасивен участник в нарушението или е оказала съдействие на КЗК извън обхвата на освобождаване от санкция, който се прилага, за да се установи картел и трябва “къртица“за разследването.

Основният размер на санкцията освен всичко това ще се умножава и според продължителността на нарушението. Ако правилата за конкуренция са били погазвани по-малко от една година, то основната глоба ще се умножава с коефициент 1. При нарушения повече от година коефициентът ще е равен на броя на годините на участие на предприятието в нарушението. Периоди на участие по-кратки от шест месеца ще се отчитат от КЗК за половин година, а периоди по-дълги от шест месеца, но по-къси от една година, ще се отчитат за пълна година, посочват от антимонополния орган.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?