Със 100 млн. лева от ЕС ще се правят 20 регионални научни центъра

Със 100 млн. лева от ЕС ще се правят 20 регионални научни центъра

До 20 регионални научни центъра за приложни изследвания трябва да бъдат направени със 100 млн. лева по европрограмата за наука и образование. Средствата ще са за научна инфраструктура извън София. Центровете трябва да са съвместни проекти на организации като Българската академия на науките (БАН), Селскостопанската академия или университетите с общини, фирми, клъстери и др.

Това става ясно от проекта на критериите за кандидатстване по схемата, която трябва да бъде обявена през март догодина. От схемата са изключени бъдещи научни центрове в София, тъй като в столицата са концентрирани основна част от инвестициите в научноизследователска и развойна дейност.

Планира се също да се финансират лаборатории и изследвания само в четири области - мехатроника и чисти технологии (35 млн. лева от бюджета), индустрия за здравословен живот и биотехнологии (35 млн. лева), нови технологии в креативните и рекреативните индустрии (10 млн. лева) и информационни технологии (10 млн. лева).

При оценката на предложенията ще се дават бонуси за създаването на научни центрове в конкретни градове като Видин, Враца, Монтана, Плевен, Лом, Перник и др.

Ще може да се кандидатства освен за цялостно изграждане на научни центрове (от купуването на земята до оборудването), така и за финансиране на изследвания и за иновативни разработки, които могат да станат основа за започването на нови бизнеси. Финансирането за проектите ще е от 1 млн. лева до 7 млн. лева. Основната част от средствата трябва да отиде за оборудване и изследвания.

Кандидатите задължително трябва да докажат бизнес интерес към научната работа, за която искат пари. Една научна организация може да участва в максимум два проекта.

Предвижда се през следващата година по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) да бъдат разпределени общо 180 млн. лв., става ясно от проекта на индикативна програма за 2018 г.

С 44 млн. лева ще се подкрепя изграждането на нова и модернизирането на съществуваща уникална научна инфраструктура. Целта е тя да дава достъп на учените и бизнеса до най-новите открития и модерни технологии в ЕС. За парите могат да кандидатстват научни институции. Очаква се подаването на проекти да започне през август догодина.

Подкрепа за дуалното образование

С 15 млн. лева по европрограмата образователното министерство и професионалните гимназии ще въвеждат т. нар. дуално образование. Целта е учениците в тези гимназии да получат и практическо обучение от хора от реалния бизнес. С 1 млн. лв. от бюджета по схемата Министерството на образованието и науката ще определи 15 професии, в които да се въведе дуалното образование. Ще се прави анализ на съществуващите практики, както и информационна кампания за популяризиране на образованието по приоритетните професии. Останалите 14 млн. лева ще са за въвеждане на тази форма на обучение в училищата.

С 2 млн. лева от европрограмата ще се подобрява обменът на информация между образованието и бизнеса с цел осигуряване на дефицитни кадри на пазара на труда. Целта е по-добро планиране на приема в професионалните гимназии. Търсените от работодателите професии ще се рекламират сред учениците. Ще бъдат разработени и четири учебно-тренировъчни бази по дефицитни професии.

Нови учебни програми

С пари от ЕС ще се променят и учебните програми в училищата и университетите спрямо изискванията на пазара на труда.

Други 6.5 млн. лева са предвидени за подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите на училища и университети, както и за купуване на техника и софтуер за улесняване на обучението им.

Преподавателите ще бъдат подготвяни за работа с ученици в мултикултурна среда с проект за 5 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от България