Съветът на Европа: В Истанбулската конвенция НЯМА "трети пол" и секс уроци

Съветът на Европа: В Истанбулската конвенция НЯМА "трети пол" и секс уроци

Съветът на Европа разпространи официално опровержение на всички митове и конспирации, които циркулират в България покрай решението на правителството да приеме Истанбулска конвенция. Международната организация отхвърля твърденията, че конвенцията изисква приемане на "трети пол", еднополови бракове и специално сексуално образование в училищата. Едновременно с това се дава и просто обяснение на въпроса дали английските думи "sex" и "gender" (и двете означават "пол" на български) ще създадат законов хаос в България. Няма да се случи нищо подобно, твърди Съветът на Европа.

Посланието към България е под формата на прости въпроси и отговори за конвенцията, което напълно съответства на нивото на "дебата" в страната, в който дори прозвучаха притесненията на съуправляващата партия ВМРО, че България ще бъде задължена да приема "травестити от Иран". Пълният текст на конвенцията на български език може да прочетете ТУК.

Ето разясненията от Съвета на Европа:

Какво означава терминът "gender" в Истанбулската конвенция?

"Gender" и "sex" са две различни неща. В конвенцията, терминът "gender" е базиран на двата биологични пола - мъжки и женски. Той означава "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете".

Според конвенцията дефинициите за "sex" (биологично детерминирания пол) и "gender" са две различни, отделни концепции. В обяснителния доклад към конвенция се подчертава, че терминът "gender" няма за цел да заместни термините "жени" и "мъже", използвани в конвенцията.

Задължени ли са държавите да провеждат уроци по сексуална ориентация съгласно конвенцията?

НЕ.

Истанбулската конвенция изисква страните по нея "да предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете". (чл 12 от конвенцията)

За пример, член 14 изисква от държавите да включат в официалната учебна програма материал, който да окуражи момичетата и момчета от ранна възраст да преследват цели в живота, без да се чувстват ограничени от традиционните роли за мъжете и жени. Примерно, че мъжете изкарват парите в семейството, а жените са само майки и гледачки.

Това задължение по никакъв начин не задължава държавите да включват в учебната програма уроци за сексуална ориентация или полова идентичност.

Задължени ли са държавите да признаят транссексуални и интерсексуални лица за бежанци?

НЕ.

Никъде в конвенция не се казва, че бежанският статут се определя от това. Вместо това Истанбулската конвенция изисква от страните да въведат чувствителна към пола (има се предвид "gender") перспектива при оценка на исканията за предоставяне на бежански статут, в частност от жени.

Задължава ли конвенцията държавите законово да признаят съществуването на трети пол?

НЕ.

Терминът "трети пол" се отнася до категория хора, които не се идентифицират като мъже или жени. Транссексуалният е личност, чиято социална полова идентичност не кореспондира с неговия биологичен бол, предопределен при раждането. Транссексуалните хора понякога желаят медицинска помощ, за да преминат от единия пол към другия.

Конвенцията не изисква от държавите да определят специален законов статут за тези хора. От страните се изисква само да избягват дискриминация на основата на половата идентичност, както и на друга основа – раса, цвят, език, религия, политически и други възгледи, национален или социален произходи, принадлежност към национално малцинство, собственост, възраст, здравен статут, увреждане, брачен статут, имигрантски или бежански статут.

Разрешава ли конвенцията еднополовите бракове?

Не.

Този въпрос е изцяло извън обхвата на конвенцията. Европейският съд по правата на човека е подчертавал, че националният законодател остава свободен да не разрешава еднополовите бракове.

Споделяне

Още по темата

Още от България