Съюзът на съдиите пита ВСС какво е финансовото състояние на съдебната власт

Съюзът на съдиите пита ВСС какво е финансовото състояние на съдебната власт

Съюзът на съдиите в България (ССБ) се обърна с писмо към Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане да предостави подробна публична информация по актуалните въпроси за бюджета на съдебната власт. Писмото бе изпратено и до медиите.

Поводът е взето от ВСС решение на 22.11.2012 г., с което се налага извършването на корекции по бюджетни сметки, за да се осигурят средства за 12-та работна заплата на работещите в органите на съдебната власт.

От обявеното в страницата на ВСС становище на Комисията по бюджет и финанси при ВСС (Комисията) става ясно, че за 2012 г. има неизпълнение на заложените приходи през 2012 г., както и че предвиденият техен размер е надвишавал с 35 милиона лева този на заложените собствени приходи за предната година. В същото становище е посочено още, че съществувалият от предходната година преходен остатък е бил преразпределен за покриване на разходи за обезщетения по Кодекса на труда и Закона за съдебната власт за възнаграждения на вещи лица, издръжка и увеличение на основните заплати от 01.07.2012 г.

Взетото решение налага ВСС да информира не само работещите в съдебната власт, но и цялото общество относно следните въпроси:

1. Какво е актуалното финансово състояние на наличностите по бюджетните сметки на съдебната власт? Има ли разлика между фактическото състояние и това, което е предвидено по годишния бюджет и в какво се изразява?

2. Отчетено ли е текущото за 2012 г. значително неизпълнение на предвижданията за приходи от съдебни такси/други приходи и съставяни ли са съответни междинни отчети или доклади за това от предходния състав на ВСС?

3. Извършвал ли е предходният състав на ВСС разходи в отклонение на предвижданията на бюджета по предназначение и размер, за какво са разходвани бюджетните средствата и в какъв размер са те?

4. Какви конкретни мерки са предприети от настоящия състав на ВСС при формирането и предлагането на бюджета на съдебната власт за 2013 г., за да не възникне отново финансов недостиг и затруднения за дейността на органите на съдебната власт, включително и за покриване на неотложни техни разходи, свързани със съдопроизводството? Отчетен ли е при формирането на новия бюджет нереално заложеният размер на собствени приходи за настоящата 2012 г., както и неговото неизпълнение към момента?

5. Набелязани ли са мерки и какви, за оптимизиране на разходването на бюджета на съдебната власт през следващата година?

На тази плоскост решението на ВСС за определяне на допълнителни възнаграждения на членовете на ВСС за участие в комисиите на органа се нуждае също от специално обяснение и защита.

С предишно свое становище по бюджетните проблеми (от 30.05.2012 г.) ССБ е поставил все така актуалните въпроси по бюджетирането на съдебната власт, давайки и конкретни предложения за укрепване на институционалната и индивидуалната финансова независимост на съда. Засегнати са проблемите с порочната практика на несвоевременното заемане на свободните щатни длъжности за съдии, прокурори и следователи, с цел натрупване на бюджетен остатък от неусвоените средства от утвърдената бюджетна сметка на съответния орган на съдебната власт за заплати. Изтъкнато е, че несвоевременното заемане на свободните длъжности води до неравномерно натоварване на съдиите и прокурорите в съответните съдилища и прокуратури, а същевременно може да е белег и за неправилно планиране от страна на ВСС на необходимите щатни съдийски и прокурорски длъжности в отделните звена на съдебната власт.

Същевременно обаче, липсата на финансово обезпечение на свободните щатни бройки, каквото не е предвидено в бюджета на 2012 и на 2013 г., поставя под съмнение възможността, съдебната власт да се справи с голямото натоварване в определени органи, защото щатовете не биха могли да бъдат попълнени чрез конкурс поради липса на средства за трудово възнаграждение. Този въпрос допълнително изисква становище на ВСС, включително за намесата на Министерството на финансите в процеса по планиране на бюджета на независимата съдебна власт.

И в настоящото писмо се сочи необходимостта от предлагане на различна, по-съвършена и обективна регламентация за подобряване социалния статус на магистратите - да не се изплащат възнаграждения за допълнително материално стимулиране, а да се предвиди заплащане на всички съдии, прокурори и следователи, без дисциплинарно наказаните, на Коледни и/или Великденски заплати.

Подобен подход неутрализира едновременно риска от субективен произвол на административните ръководители и от несправедлива уравниловка, се казва в писмото на ССБ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес