Създава се единен регистър по устройство на територията

Създава се единен регистър по устройство на територията

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще създаде единен регистър по устройство на територията.

Той ще обединява в себе си всички регистри, водени от МРРБ, Дирекцията за национален строителен контрол, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене. Това е една от приетите от правителството промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Целта е интеграция на данните по инвестиционните и строителните процеси, подобряване на административното обслужване и намаляване на тежестта за гражданите и бизнеса.

В регистъра ще се публикуват разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и заповеди за премахването им. Ще са вписват и разрешения за строежи, за изработване на устройствени планове и техните изменения, актове за одобряването им.

Регистърът ще съдържа също удостоверения на консултантите, оценяващи съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор, технически паспорти на строежите, актове за въвеждане в експлоатация на строежите и заповеди за премахване на незаконни строежи.

Данните ще се интегрират с порталите за отворени и за пространствени данни. Ще са достъпни по електронен път. Гражданите обаче ще имат права да ползват само отделна информация, без да могат да я променят.

Наредба на правителството ще определи условията и редът за публикуване на информация в единния регистър и за поддържането ѝ. До създаването на регистъра издадените актове ще се публикуват по досегашния ред, а администрациите, съдът и публичните организации ще събират служебно необходимата им информация за конкретните нужди.

Поправките изчерпателно ще регламентират изискванията за съгласие или отказ и основанията за отказ, както и особените правила при издаване на предварително съгласие за геозащитни мерки и дейности или строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони.

Описва се и редът за служебно съгласуване на проектите на подробни устройствени планове със заинтересованите централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи в случаите, когато за това не трябва издаване на актове при условията, по реда и сроковете, определени в специален закон.

Предвидено е и писмено съгласие на съответния министър за промяна на предназначението на сграда или част от такава, която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти, съоръжения или на части от тях, да се предоставя служебно на главния архитект на община или на компетентен орган.

Споделяне

Още от Бизнес