Създава се Централно координационно звено за управление на средствата от ЕС

Създава се Централно координационно звено за управление на средствата от ЕС

Правителството създава Централно координационно звено (ЦКЗ) за управление на средствата от ЕС в страната. Тези функции ще изпълнява нова дирекция "Централно координационно звено", която се открива с промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Целта е да се оптимизират процесите по управление на средствата от Европейския съюз, съобщи пресслужбата на кабинета в сряда.

Новата дирекция се създава на основата на съществуващите дирекции "Програмиране на средствата от ЕС", "Мониторинг на средствата от ЕС" и "Системи за управление на средствата от ЕС". Преструктурирането се прави и с цел подобряване координацията на действията на органите в системата - управляващи, сертифициращи и одитиращи.

Основната задача на ЦКЗ е да поддържа връзка с Европейската комисия и да ѝ предоставя информация, да координира действията на другите определени органи и да насърчава хармонизираното прилагане на приложимото право. Като дирекция в Администрацията на Министерския съвет ЦКЗ ще подпомага дейността на заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, който отговаря за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на европейските средства.

Числеността на отдел "Управление на проекти" се увеличава с 10 щатни бройки за сметка на числеността на МВР. Това се прави, за да се обезпечи административен ресурс за бъдещи проектни дейности.

Споделяне

Още от България