Сдържан оптимизъм за стопанското развитие на страната

Сдържан оптимизъм за стопанското развитие на страната

Очаква се резултатите да покажат ускорен икономически растеж и през второто тримесечие на тази година, който ще се запази и до края на годината. Това се казва в редовния доклад на Центъра за икономическо развитие (ЦИР) за състоянието на стопанството на страната през първата половина на тази година. Той бе представен в понеделник от съпредседателите на ЦИР Александър Божков и Георги Прохаски. 

Според анализа на експертите на центъра, посветен на макроиномическото състояние, растежът през второто тримесечие ще е около 6.6-6.7%, като от този порядък ще бъде и за цялата 2007 г. По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на годината ръстът е бил 6.2% при 5.5% за същия период на миналата година и 5.7% за последното тримесечие на 2006 г.

През първите месеци на годината е регистриран рекордно висок темп на инвестициите в сравнение със съответния период от 2001 година насам (35.9 на сто) и на индивидуалното потребление на домакинствата (8.1 на сто).

Според авторите на доклада на фона на добрите данни за икономическия растеж продължава тенденцията на намаляване на ръста на производителността на труда, а вече две поредни тримесечия има реален спад на производителността на годишна база.

За първите пет месеца на 2007 г. дефицитът по текущата сметка нараства на годишна база от 7 на 9.7% от годишния БВП. Над 97% от влошаването на дефицита (с 838.6 млн. евро) се формира от нарастването на дефицита по търговското салдо, както и от намаляването на положителните салда по текущите трансфери и по нетния доход. Благоприятен е приносът само на салдото по услугите, което продължава да е отрицателно, но затова пък се свива.

Забавяне на ръста на вноса и износа

Темповете на ръста на вноса и износа се забавят значително за първите 5 месеца на годината в сравнение с темповете за същия период на 2006 година, но докато при вноса темповете се различават около два пъти, при износа разликата е около 5 пъти (износ – ръст 6.7 на сто при 30.5 на сто за първите пет месеца на 2006 година, внос – ръст от 17.4 на сто, при 29.5 на сто за същия период на 2006 година). Икономистите от ЦИР не се ангажират да правят подробен анализ на външната търговия поради съществуващи неясноти около нея. Така например сравнително слабото нарастване на износа не може да се обясни само с ограничаването на доставките в отделни сектори (електроенергия, земеделска продукция). В същото време е налице ясно изразена тенденция на нарастване на инвестициите за разширяване на производството в редица експортно ориентирани предприятия и за изграждането на нови производствени мощности, специално предназначени за износ. Инвестира се и в производството на продукция, заместваща импорта.

Всичко това на първо време утежнява ситуацията в областта на вноса, който продължава да расте с изпреварващи темпове, отбелязват от ЦИР. Според анализа, все пак се създават условия за дългосрочно увеличаване на износа и намаляване на вноса.

Нарастващият дефицит по търговския баланс носи риск за икономиката, но едновременно с това остава убеждението, че основна причина за растящия внос (а оттам – и за търговския дефицит) е ускореното развитие на икономиката и в много по-ограничена степен увеличеното платежоспособно търсене на населението.

Чужди инвестиции

За първите пет месеца на годината притокът на преки чуждестранни инвестиции в страната е близо 10% по-малко от същия период на миналата година. Намалението е около 1.6 млрд. евро или спадът е от 6.8 на 5.7% от БВП. Така покритието на отчетения към момента дефицит по текущата сметка за първите пет месеца на 2007 година е едва 59% при 96.8% за същия период на м.г.

Докладът прогнозира, че заради присъединяването към ЕС, което прави страната по принцип по-малко рискова, българската икономика ще продължи да привлича вниманието на инвеститорите въпреки временния спад на вложенията в нея.

Като се прибави ниската ставка на данъка върху печалбата и все още ниската цена на труда, ЦИР очаква запазване на притока на чужди инвестиции на сравнително високо ниво.

Инфлация

На годишна база инфлацията намалява на 5.6% за юни спрямо същия месец на м.г. (при 8.2% за юни 2006 г. спрямо юни 2005 г.). За периода от началото на годината най-значителен принос в общото изменение на цените на потребителските стоки и услуги имат услугите (поскъпване с 3.7%, или принос от 1 процентен пункт), следвани от нехранителните стоки (поскъпване с 1.5% с принос от 0.5 процентни пункта).

Най-малко поскъпване и принос имат хранителните стоки (поскъпване 0.9%, принос в общата инфлация 0.3 процентни пункта). Най-значително поскъпване има в общественото хранене (5%), но поради малкото тегло на тази група приносът ѝ в общата инфлация от началото на годината е едва 0.2%.

Заетостта ускорява темпове

Икономическият растеж е съпътстван от увеличаване на заетостта. През първото тримесечие броят на заетите нараства с 6.6% при 3.6” за същия период на миналата година.

Запазва се темпът на намаляване на броя на безработните (13.5% при 13% за първо тримесечие на м. г.). Делът на заетите в общия брой участници на пазара на труда нараства на 92% при 90% година назад. Заетите вече наброяват 3.1 млн. души, или със 194.9 хил. повече в сравнение с първото тримесечие на м. г. Безработните намаляват с 42.5 хил. на 272.7 хил. души.

Намаляването на хората без работа (със 172 хил. души до 3230 хил. през първото тримесечие на 2007 година) и на броя на обезкуражените лица (продължително безработните) с 97.6 хил. души до 227 хил. свидетелства, че в икономиката се появяват подходящи работни места и за лица, които за известен период не са били участници на пазара на труда, пише още в доклада на ЦИР.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?