СДС: Програма от мерки за достойно членство в НАТО

Поканата до Р. България за членство в НАТО предполага изпълнението на програма от мерки, гарантираща ратификацията на Вашингтонския договор за членство.

Управляващите изпълниха частично предложения им от ОДС "План за действия" от март 2002 година, допускайки сериозни пропуски в поетите от българските държавни институции ангажименти - сред тях изкуствената истерия около унищожаването на ракетите СС-23 и скандалът с нелегалния износ на оборудване от завод "Терем"-Търговище.

Всичко това, както и новият статут на Р.България, изискват нов парламентарен и обществен консенсус за подкрепа на достойното членство в НАТО.

Съюзът на демократичните сили предлага създаването на ВРЕМЕННА КОМИСИЯ В ХХХІХ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В НАТО, която да подкрепя и контролира изпълнението на предложената по-долу Програма от мерки, както и преговорите по Договора за членство на Р. България в Алианса.

* * *

І. Предприемане на всички мерки за предотвратяване на незаконна търговия с оръжие

  • 1. Временната парламентарна комисия за членство в НАТО да извърши:
    преглед на нормативната база, регламентиращи контрола върху търговията с оръжие и стоки с възможна двойна употреба, както и на практиката на нейното прилагане;
  • детайлна проверка на всички решения на Междуведомствения съвет по ВПК и Междуведомствената комисия за лицензиране на сделки с оръжие и стоки и технология с възможна двойна употреба през периода ноември 1999 - декември 2002 година.

Временната парламентарна комисия за членство в НАТО да изиска доклади от съответните служби (Национална разузнавателна служба /НРС/, Национална служба "Сигурност" /НСС/, Служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" /ВП и ВКР/ при МО, Служба "Военна информация " /ВИ/ при МО, Национална служба за борба с организираната престъпност /НСБОП/, Агенция "Митници", Бюрото за финансово разузнаване и др.) и от МВнР за дейността на български и чужди фирми, осъществявали такава търговия, включително и реекспорт, през последните шест години, както и техните контрагенти зад граница.

Държавната комисия по сигурност на информацията /ДКСИ/ да направи задълбочено проучване за зависимости по смисъла на Закона за класифицирана информация на всички лица, които заемат длъжности в Междуведомствения съвет по ВПК и в Междуведомствената комисия за лицензиране на сделките с оръжие и стоки с възможна с двойна употреба, управителните органи на дружествата от ВПК, произвеждащи такава продукция, както и на служебните лица от структурите по т.2, контролиращи, отчитащи и наблюдаващи тази дейност.

Междуведомственият съвет по Военнопромишления комплекс /ВПК/ и МО да се намерят ефективно решение на проблема с наличието на излишъци от оръжие и боеприпаси.

ІІ. България да превърне границите си в непреодолима бариера за организираната престъпност

1. Управляващите да преустановят противопоставянето между институциите, които противодействат на престъпността и корупцията, като борбата с организираната престъпност се превърне в тяхна основна цел;

2. Правителството да обяви и предприеме административни и законови мерки, които да отнемат възможността на лица, свързани с престъпни структури, да участват в икономическия и политическия живот на страната;

3. Правителството да завърши изграждането и да постави началото на функционирането на интегрираната информационна система за противодействие на престъпността;

4. Правителството да разработи и Народното събрание да приеме всеобхватна миграционна политика, включваща изграждането на орган за нейното приложение, в това число и: Закон за миграцията, Закон за граничната сигурност, в които да се гарантира изграждането на граничен контрол, отговарящ напълно на Шенгенските изисквания;

ІІІ. Мерки за ограничаване на достъпа до класифицирана информация на лица, били щатни и нещатни сътрудници на комунистическите тайни служби

1. Ръководителите на НРС, НСС, НСБОП, Служба "Сигурност - ВП и ВКР", Служба "ВИ" към МО да изготвят обобщени доклади до Временната парламентарна комисия за членство в НАТО за резултатите от извършените проверки по ЗЗКИ на служителите на тези служби, имащи достъп до класифицирана информация, включително и за установена принадлежност към бившите комунистически тайни служби на НРБ. При установена принадлежност към бившата ДС, да се посочат частите (отделите, поделенията) и периодите, през които лицето е работило там.

2. Министърът на вътрешните работи, ръководителите на службите за сигурност (НСС и служба "Сигурност- ВП и ВКР") да гарантират, че лице, което е било щатен или нещатен сътрудник на ДС:
· не може да бъде член на ДКСИ;
· не може да участва в извършването на каквито и да е дейности свързани с класифицирана информация (чл.11, 12, 14 и 33, ал.4 от ЗЗКИ).
· не може да се назначава за служител по сигурността на информацията (чл.20, ал.2 и 3 и чл.95, ал.3 от ЗЗКИ)

3. Ръководителите на НРС, НСБОП, Служба "Сигурност - ВП и ВКР", Служба "ВИ" към МО да предприемат поетапно отстраняване на всички служители на сега действащите служби за разузнаване, сигурност и обществен ред, които по силата на служебното си положение имат достъп до класифицирана информация и за които има данни, че са били сътрудници на бившите комунистически тайни служби и като такива са:

· участвали в насилия срещу личността или събирали, предавали или допринесли за предаване на информация, чрез която са били разкривани дейност, мнения или настроения, насочени срещу комунистическия режим и по този начин са могли да предизвикат ограничаване на основни човешки права и свободи на засегнатите лица поради техните политически убеждения;
· завършили школи на КГБ или на Главно разузнавателно управление в бившия СССР;
· работили и работещи за чужда разузнавателна служба;
· свързани с незаконна или ембаргова търговия с оръжие или стоки и технологии с възможна двойна употреба;
· свързани с незаконен график на хора или наркотични вещества;
· свързани с подготовка на терористи под формата на т.нар.помощ за други държави, политически организации или революционни движения;
· участвали в унищожаването на архивни документи от архива на бившата ДС.

4. ДКСИ да отказва достъп до класифицирана информация на всички лица, които са били щатни или нещатни сътрудници на ДС и като такива са участвали в дейностите, описани в т.3.

ІV. Въвеждане на пълен и ефективен граждански контрол върху МВР и специалните служби чрез:

  • Изработване на специална процедура, по която Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по външна политика, отбрана и сигурност да осъществят:
    стриктен контрол върху специалните служби за спазване на Конституцията и законите на страната, както и върху бюджета на МО, МВР и на всяка специална служба;
  • да дават становища по назначенията на ръководителите на специалните служби;
  • да изслушват редовни отчети за изпълнение на правителствената стратегия и политика от министрите на вътрешните работи и отбраната и на конкретните програми - от ръководителите на специалните служби.

Изработване на специална процедура, по която Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да осъществява контрол върху използване на специални разузнавателни средства (СРС) с оглед защита правата на гражданите;

Правителството да предложи и Народното събрание да приеме Закон за националната сигурност, който да регламентира бъдещо преструктуриране, предвиждащо разграничаване на службите за опазване на обществения ред от службите за вътрешна сигурност и разузнаване;

Министрите на вътрешните работи и на отбраната с техните кабинети да гарантират пълен граждански контрол в министерствата чрез:
· ефективна система за финансиране и за отчетност на разходите на всички второстепенни изпълнители на бюджета;
· системите за вътрешен контрол върху офицерите, сержантите и служителите;
· осъществяване на кадровото развитие на всички офицери, сержанти и служители.

Временната комисия за членство в НАТО, съвместно с ДКСИ да предложи и Народното събрание да създаде процедура за извършване на комплексни проверки за принадлежност към бившите комунистически тайни служби на всички лица, които имат или искат достъп до класифицирана информация;

В Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ да се предвиди поетапно предаване в Държавен архивен фонд на архива на ДС (вкл. Архива на бившия Разузнавателен отдел на Гранични войски) и да бъде забранено унищожаването на архиви преди тяхното разсекретяване и предаване в Държавен архив.

V. Ускорено изпълнение на плана за членство във военната структура на НАТО, съобразно изискванията, произтичащи от поканата в Прага

1. Правителството да предложи и Народното събрание да приеме изменение на Концепцията за национална сигурност.

2. Правителството да предложи и Народното събрание да приеме Стратегически преглед на отбраната и произтичащи от него промени във Военната доктрина с оглед на включването ни в нова система на сигурност.

3. Временната комисия в ХХХІХ Народно събрание за членство в НАТО да предложи и Народното събрание да приеме конституционни промени, засягащи ролята на президента, вицепрезидента и на Министерския съвет по отношение на националната сигурност:

· Правителството да може самостоятелно да разрешава преминаването и пребиваването на съюзнически войски през и на територията на Р. България;
· Президентът да остане върховен главнокомандващ на въоръжените сили само по време на война;
· Да се премахне длъжността на вицепрезидента.

4. Правителството да предложи и Народното събрание да приеме Закон за национална сигурност, който да определя функциите и взаимоотношенията между органите в сектора за сигурност и да гарантира гражданския контрол върху този сектор. Във връзка с това да бъдат предложени и приети:

· Закон за управление на кризи;
· Закон за специалните служби;
· Закон за полицейските служби;
· Закон за отбраната;
· Закон за въоръжените сили;
· Закон за военното положение, положението на война и общата мобилизация;
· Закон за резерва.

VІ. Народното събрание да приеме конституционни промени за реформа на съдебната власт на основата на следните предложения:

· Излизане на прокуратурата и следствените органи от съдебната власт. - Гарантиране на независимостта на прокуратурата от политическо влияние;
· Ограничаване имунитета на магистратите до действията им в съда;
· Въвеждане на мандатност за магистратите-ръководители;
· Разумно ограничаване на абсолютната несменяемост на магистратите;
· Народното събрание да приеме изменения в НПК, чрез които да се ограничи възможността за неоснователно връщане на наказателни дела за доразследване от съда;
· Да се използват всички бюджетни възможности за гарантиране на нормалното функциониране на съдилищата (логистично и кадрово).

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?