Седем висши училища стават изследователски университети

Ще получат пари по Плана за възстановяване и устойчивост

Седем висши училища стават изследователски университети

Седем от общо 26 кандидатствали висши училища получават статут на изследователски университети за следващите четири години. Списъкът беше одобрен от Министерския съвет в четвъртък. Документът ще се актуализира до 1 ноември всяка година.

На критериите за изследователски университети отговарят Софийският университет "Св. Климент Охридски" (СУ), медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническият университет в София, Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) и Пловдивският университет "Паисий Хилендарски".

Те ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната си дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Седемте изследователски университета имат значима научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература, посочват от Министерството на образованието и науката (МОН).

Със сериозен брой защитили докторанти се отличават широкопрофилните университети, а тези с инженерен профил имат научна продукция, видима в международните издания.

Всички са със сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чужди предприятия.

Софийският университет и Медицинският университет в София събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000.

Между 2000 и 3000 са точките на медицинските университети във Варна и Пловдив и на Техническия университет в София.

ХТМУ и Пловдивският университет имат между 1000 и 2000 точки.

Оценката за научната дейност на висшите училища се изчислява по приета неотдавна от кабинета методика, която включва само обективни критерии. Взимат се предвид научните резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science, и други проверими данни, отразяващи развитието на академичния състав, общественото и икономическото въздействие на научната дейност. Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки и оформят крайна оценка по определена формула.

При определянето на първите изследователски университети е използвана информацията, представена от висшите училища в периода 2017 - 2020 г. във връзка с ежегодната оценка на научната им дейност съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания.

Университетите бяха поканени да подготвят кандидатурите си за предстоящата процедура още на 24 юни тази година, след като МОН публикува за обществено обсъждане методика за придобиване на изследователски статут и са оценени кандидатствалите 26 висши училища.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Споделяне

Още от България